ผู้เยี่ยมชม : 465733     
หน้าหลัก | คณะผู้บริหาร | บุคลากร | หลักสูตร | ภาพกิจกรรม  
 

ขอเชิญร่วมสัมมนาพิเศษ

ขอเชิญร่วมสัมมนาพิเศษ "Green Chemistry from Waste to Wealth" โดย Dr. Andrew J. Hunt จาก Green Chemistry Center of Excellence University of York, York, United Kingdom วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง 8104 อาคาร SC.08 เวลา 11.00-12.00 น.

 
     
   
     
 
 

 
ภาควิชาเคมีใคร่ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาฯ
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ท่าน คือ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สดงาม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ นาสมใจ
   
 

 
ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย และ คุณจิรัชยา บัวน้ำอ้อม
ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย และ คุณจิรัชยา บัวน้ำอ้อม ในโอกาสที่ได้รับรางวัลคนดีศรีจำปา ประจำปี 2556 ซึ่งได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลขึ้นในงานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557
  รายละเอียด
 
 
 
เกี่ยวกับภาควิชาเคมี
 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต. ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร 043-009700 ต่อ 12371
Fax: 043-202373
 
เว็บไซต์บุคลากร

เว็บไซต์สายผู้สอน
 อ.ไฉนพร ด่านวิรุทัย
 อ.ขวัญใจ นกเมธากุล
 อ.อารยัน จันศรี
 อ.อัจฉรา ศิริมังคะลา
 อ.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
 อ.พิทักษ์ นาสมใจ
 อ.สุจิตรา ยังมี
 อ.พนาวัลย์ หมู่โสภณ
 อ.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
 อ.สมเกียรติ ศรีจารนัย
 อ.ปริญญา ธีรมงคล

เว็บไซต์สายสนับสนุน
 นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์
 
เว็บไซต์แนะนำ
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

คณะวิทยาศาสตร์
 

ระบบ Sci-Office
 

ระบบบริการการศึกษา
 

สำนักวิทยบริการ
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์
 

บัณฑิตวิทยาลัย
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
 
ข่าว
 
สัมมนาคณาจารย์ ภาควิชาเคมี ประจำปี 2557
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาคณาจารย์ ประจำปี 2557 ในหัวข้อ "แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการภาควิชาเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ" ขึ้นในช่วงวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2557 ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ริเวอร์ไซค์เชียงคานรีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย
>> ภาพบรรยากาศ
   
ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ฉวีและคณะฯ
ภาควิชาเคมีใคร่ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ฉวีและคณะฯ ในโอกาสของการแถลงข่าวงานวิจัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียด
   
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย
รศ.ดร.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียด
   
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิทยา เงินแท้
ผศ.ดร.วิทยา เงินแท้ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2556 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
   
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ยังมี
ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ยังมี ศาสตราจารย์คนใหม่ของภาควิชาเคมี ในสาขาเคมีอนินทรีย์ ถือเป็นรางวัลจากการทุ่มเททำงาน ในวงการวิชาการมาอย่างยาวนาน
   
ภาควิชาเคมี รับมอบธงเจ้าภาพ PACCON2014
เมื่อวันที่ 23–25 มกราคม 2556 คณาจารย์ภาควิชาเคมี ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON2013
รายละเอียด
   
ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเคมี และศิษย์เก่าภาควิชาเคมี รับรางวัล ในการประชุม PACCON2013
ดร. จิตรลดา วิชาผง ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเคมี ได้รับรางวัล Merck-CST Award for Distinguished Dissertation 2012
รายละเอียด
   
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ได้รับรางวัล "รางวัลนักวิจัยดีเด่น"
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ได้รับรางวัล "รางวัลนักวิจัยดีเด่น" ประจำปี 2554
รายละเอียด
   
พิธีไหว้ครูภาควิชาเคมี ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ภาควิชาเคมีได้จัดพิธีไหว้ครูภาควิชาเคมี ประจำปี 2555
ภาพภายในงาน
   
นักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลเหรียญทอง
รายละเอียด
   
ภาควิชาเคมีได้จัดสัมมนาคณาจารย์ภาควิชาเคมีขึ้น เรื่อง แผนปฏิบัติราชการในการพัฒนาภาควิชาเคมี ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก่น และ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   
ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก ได้รับรางวัล Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2011 ของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในงานประชุมวิชาการ PACCON 2012
   
รศ.ดร.สุจิตรา ยังมี และ รศ.ดร.สมเดช กนกเมธากุล อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2554  >> อ่านรายละเอียด
   
ดร.อภิชัย แสนตลาด ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต "ดีเด่น" จากบัณฑิตวิทยาลัย มข.
 
ข่าวทุนการศึกษา
 
รับสมัครทุน พสวท (ทดแทน) จำนวน 2 ทุน สำหรับ นศ.ปี 2 หรือ ปี 3 (รายละเอียด-pdf)
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเสริมศักยภาพคนดีปี 2557 (รายชื่อ-pdf)
 
โครงการทุนการศึกษาโตชิบา "นำสิ่งที่ดีสู่สังคม" ปีการศึกษา 2557 (รายละเอียด-pdf)
 
รายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกผู้สมควรได้รับเงินช่วยเหลือทุนอาหารกลางวัน (รายละเอียด-pdf)
 
ข่าวกิจกรรม
 
ปฏิทินกิจกรรมนักศึษาภาควิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2557  >>ดาวน์โหลด
 
ภาควิชาเคมี จัดอบรมการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นจากเครื่อง NMR-400 MHz ด้วยโปรแกรม MNova  >>รายละเอียด
 
แบบฟอร์มงานสารบรรณ ภาควิชาเคมี
 
แบบฟอร์มงานพัสดุ
 
บริการวิเคราะห์

ทดสอบหาโครงสร้างของผลึกเดี่ยว
ด้วยเครื่อง SC-XRD (X-ray diffractometer)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์
ติดต่อ : kitisakpo@kku.ac.th

   
วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ำ
ด้วยเครื่อง AAS และ ICP-OES
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นายนาถ ภูวงศ์ผา
ติดต่อ : narphu@kku.ac.th

   
วิเคราะห์ หาโครงสร้างสารอินทรีย์
ด้วยเครื่อง Varian NMR-400MHz
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์
ติดต่อ : kitisakpo@kku.ac.th

   
วัดคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็กของสาร
ด้วยเครื่อง VSM, LakeShore Model 7404
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นางลลนา อุทโท
ติดต่อ : slalan@kku.ac.th

   
วิเคราะห์คุณสมบัติเชิงความร้อนของสาร
ด้วยเครื่อง Pyris Diamond TG/DTA
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นางลลนา อุทโท
ติดต่อ : slalan@kku.ac.th

   
วิเคราะห์ความเข้มข้นของสาร
ด้วยเครื่อง UV-VIS-NIR
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นางลลนา อุทโท
ติดต่อ : slalan@kku.ac.th


 
กลุ่มวิจัย
   


หน่วยวิจัยเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 
   
   
   
   
   
 
   
เริ่มใช้งาน 1 มีนาคม 2555 ออกแบบและพัฒนาโดย กิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์