ผู้เยี่ยมชม : 705190     
หน้าหลัก | คณะผู้บริหาร | บุคลากร | หลักสูตร | ภาพกิจกรรม  
 

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดี

ภาควิชเคมีขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สุจิตรา ยังมี ที่ได้รับรางวัล 2017 TRF-OHEC-Crarivate Analytics Research Excellence Awards จาก สกว.และ สกอ. ทั้งนี้ จะมีการรับรางวัลอย่างเป็นทางการและมีการมอบโล่เกียรติยศ ในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 16 ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ. เพชรบุรี
 
     
   
     
 
 

 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี 2560

ตารางเรียน ระดับปริญญาตรี ปี 2560 ภาคต้น

ตารางเรียน ระดับปริญญาตรี ปี 2560 ภาคปลาย
   
 

 
ขอแสดงความยินดี
ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรภาควิชาเคมีที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ปี พ.ศ..2559
ระดับเพชร ศ.ดร.สุจิตรา ยังมี
ระดับทอง ศ.ดร.สมเดช กนกเมธากุล และ รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย
ระดับเงิน รศ.ดร.นิธิมา เคารพาพงศ์
   
 
 
 
เกี่ยวกับภาควิชาเคมี
   
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต. ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร 043-009700 ต่อ 12371
Fax: 043-202373
   
  >> สายตรงหัวหน้าภาควิชาเคมี
   
  >> จองห้องภาควิชาเคมี
   
เว็บไซต์บุคลากร

เว็บไซต์สายผู้สอน
 อ.ไฉนพร ด่านวิรุทัย
 อ.ขวัญใจ นกเมธากุล
 อ.อารยัน จันศรี
 อ.อัจฉรา ศิริมังคะลา
 อ.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
 อ.พิทักษ์ นาสมใจ
 อ.สุจิตรา ยังมี
 อ.พนาวัลย์ หมู่โสภณ
 อ.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
 อ.สมเกียรติ ศรีจารนัย
 อ.ปริญญา ธีรมงคล

เว็บไซต์สายสนับสนุน
 นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์
 
เว็บไซต์แนะนำ
 

งานคืนสู่เหย้าวิทยาเคมีขอนแก่น” ครั้งที่ 2
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

คณะวิทยาศาสตร์
 

ระบบ Sci-Office
 

ระบบบริการการศึกษา
 

สำนักวิทยบริการ
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์
 

บัณฑิตวิทยาลัย
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
 
 

สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
 
ข่าว
 
ขอแสดงความยินดี
ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรภาควิชาเคมีที่ได้รับรางวัลคนดีศรีจำปา ประจำปี พ.ศ.2559
ด้านการวิจัย รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย
นอกจากนี้ภาควิชาขอชื่นชมยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนต่อไปนี้ที่ได้รับการเสนอชื่อระดับภาควิชา
ด้านการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสิ่งแวดล้อม) นายเล็ก ขันนามศรีและ น.ส.อารีรัตน์ จันทร์ขันธ์
ด้านการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) นางรุ่งทิพย์ พุทธกันยาและนางสุณีย์ วงษ์นารี
ด้านการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านบริหารจัดการ)น.ส.กัญญณัฐ แรมลี

   
ภาควิชาเคมีขอแสดงมุฑิตาจิตแด่บุคลากรของภาควิชาฯ
ภาควิชเคมี ขอรวมแสดงมุฑิตาจิตแต่บุคลากรของภาควิชาฯ ในวาระโอกาสเกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการดังนี้
1. รศ.ดร.ไฉนพร ด่านวิรุทัย ในวาระเกษียณอายุราชการ
2. รศ.ดร.วิวัฒน์ หาญวจนวงศ์ ในวาระเกษียณอายุราชการ
3. คุณชาญเชาว์ พรหมราษฎร์ ในวาระเกษียณอายุราชการ
4. คุณสุวรรณา สุขแดง ในวาระลาออกจากราชการ

   
ขอแสดงความยินดี
ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิรินุช ลอยหา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
   
ขอแสดงความยินดี
ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สมเดช กนกเมธากุล ในโอกาสได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว) สาขาเคมีอินทรีย์ ประจำปี 2559
   
ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ของภาควิชาเคมี 2 ท่าน
ดร.ศิริบูรณ์ มุกดาใส อาจารย์สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้ nanomaterials เป็น chemical sensor
Dr.Florian Schevenels อาจารย์สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ มีความเชี่ยวชาญด้าน organic synthesis

   
นักเรียนศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12
ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้
รางวัลเหรียญเงิน เด็กชายธีรัช เตมียสถิต โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทองแดง นายกฤษกร ต่อสกุลแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม และ นายณัฐภพ ปีนะกาตาโพธิ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด

   
ภาควิชาเคมีจัดงานทำบุญปีใหม่ 2559 ณ ลานใต้ตึก SC01
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (21 ม.ค.2559) ภาควิชาเคมีได้จัดงานทำบุญปีใหม่ 2559 ขึ้น ณ ลานใต้ตึก SC01 มีนักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียง
   
นักศึกษา พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ภาควิชาเคมีเดินทางไปศึกษาดูงาน
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเคมี จำนวน 55 คน พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 มกราคม 2559 โดย...
รายละเอียด
   
นักเรียนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้าเหรียญในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 1–5 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา
รายละเอียด
   
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วิทยา เงินแท้
รองศาสตราจารย์วิทยา เงินแท้ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำปี 2558 จากการเลือกตั้งเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา
รายละเอียด
   
บุคลากรภาควิชาเคมี รับรางวัลในงานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2557
บ่ายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี 2557 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแสดงความชื่นชมยินดี ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ในงานนี้มีบุคลากรภาควิชาเคมีเข้ารับรางวัล...
รายละเอียด
   
 
ข่าวทุนการศึกษา
 
รับสมัครทุน พสวท (ทดแทน) จำนวน 2 ทุน สำหรับ นศ.ปี 2 หรือ ปี 3 (รายละเอียด-pdf)
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเสริมศักยภาพคนดีปี 2557 (รายชื่อ-pdf)
 
โครงการทุนการศึกษาโตชิบา "นำสิ่งที่ดีสู่สังคม" ปีการศึกษา 2557 (รายละเอียด-pdf)
 
รายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกผู้สมควรได้รับเงินช่วยเหลือทุนอาหารกลางวัน (รายละเอียด-pdf)
 
ข่าวกิจกรรม
 
โครงการเคมี มข. แบ่งปันความสุขสู่ชุมชน ครั้งที่ 4  >>รายละเอียด
 
ปฏิทินกิจกรรมนักศึษาภาควิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2557  >>ดาวน์โหลด
 
ภาควิชาเคมี จัดอบรมการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นจากเครื่อง NMR-400 MHz ด้วยโปรแกรม MNova  >>รายละเอียด
 
แบบฟอร์มงานสารบรรณ ภาควิชาเคมี
 
แบบฟอร์มงานพัสดุ
การเบิกสารเคมี / เครื่องแก้ว / อุปกรณ์
 
บริการวิเคราะห์

ทดสอบหาโครงสร้างของผลึกเดี่ยว
ด้วยเครื่อง SC-XRD (X-ray diffractometer)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์
ติดต่อ : kitisakpo@kku.ac.th

   
วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ำ
ด้วยเครื่อง AAS และ ICP-OES
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นายนาถ ภูวงศ์ผา
ติดต่อ : narphu@kku.ac.th

   
วิเคราะห์ หาโครงสร้างสารอินทรีย์
ด้วยเครื่อง Varian NMR-400MHz
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์
ติดต่อ : kitisakpo@kku.ac.th

   
วัดคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็กของสาร
ด้วยเครื่อง VSM, LakeShore Model 7404
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นางลลนา อุทโท
ติดต่อ : slalan@kku.ac.th

   
วิเคราะห์คุณสมบัติเชิงความร้อนของสาร
ด้วยเครื่อง Pyris Diamond TG/DTA
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นางลลนา อุทโท
ติดต่อ : slalan@kku.ac.th

   
วิเคราะห์ความเข้มข้นของสาร
ด้วยเครื่อง UV-VIS-NIR
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นางลลนา อุทโท
ติดต่อ : slalan@kku.ac.th


 
กลุ่มวิจัย
   


หน่วยวิจัยเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 
   
   
   
   
   
 
   
เริ่มใช้งาน 1 มีนาคม 2555 ออกแบบและพัฒนาโดย กิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์