ผู้เยี่ยมชม : 474434     
หน้าหลัก | คณะผู้บริหาร | บุคลากร | หลักสูตร | ภาพกิจกรรม  
 

โครงการเคมี มข. แบ่งปันความสุขสู่ชุมชน ครั้งที่ 4

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 คณะนักศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกกรม “โครงการเคมี มข. แบ่งปันความสุขสู่ชุมชน ครั้งที่ 4” ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยมี รศ.ดร. วิทยา เงินแท้ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ...

รายละเอียด
     
   
     
 
 

 
โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาภาควิชาเคมี ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 5 ถึง 9 มกราคม 2558 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเคมี จำนวน 46 คน พร้อมด้วยอาจารย์ 6 ท่าน ได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ฯลฯ
  รายละเอียด
 

 
ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สมเดช กนกเมธากุล
ในโอกาสดำแหน่งตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.55 ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557
   
 
 
 
เกี่ยวกับภาควิชาเคมี
 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต. ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร 043-009700 ต่อ 12371
Fax: 043-202373
 
เว็บไซต์บุคลากร

เว็บไซต์สายผู้สอน
 อ.ไฉนพร ด่านวิรุทัย
 อ.ขวัญใจ นกเมธากุล
 อ.อารยัน จันศรี
 อ.อัจฉรา ศิริมังคะลา
 อ.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
 อ.พิทักษ์ นาสมใจ
 อ.สุจิตรา ยังมี
 อ.พนาวัลย์ หมู่โสภณ
 อ.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
 อ.สมเกียรติ ศรีจารนัย
 อ.ปริญญา ธีรมงคล

เว็บไซต์สายสนับสนุน
 นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์
 
เว็บไซต์แนะนำ
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

คณะวิทยาศาสตร์
 

ระบบ Sci-Office
 

ระบบบริการการศึกษา
 

สำนักวิทยบริการ
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์
 

บัณฑิตวิทยาลัย
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
 
ข่าว
 
ภาควิชาเคมีใคร่ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาฯ
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ท่าน คือ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สดงาม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ นาสมใจ
   
ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย และ คุณจิรัชยา บัวน้ำอ้อม
ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย และ คุณจิรัชยา บัวน้ำอ้อม ในโอกาสที่ได้รับรางวัลคนดีศรีจำปา ประจำปี 2556 ซึ่งได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลขึ้นในงานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557
รายละเอียด
   
สัมมนาคณาจารย์ ภาควิชาเคมี ประจำปี 2557
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาคณาจารย์ ประจำปี 2557 ในหัวข้อ "แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการภาควิชาเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ" ขึ้นในช่วงวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2557 ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ริเวอร์ไซค์เชียงคานรีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย
>> ภาพบรรยากาศ
   
ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ฉวีและคณะฯ
ภาควิชาเคมีใคร่ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ฉวีและคณะฯ ในโอกาสของการแถลงข่าวงานวิจัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียด
   
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย
รศ.ดร.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียด
   
 
ข่าวทุนการศึกษา
 
รับสมัครทุน พสวท (ทดแทน) จำนวน 2 ทุน สำหรับ นศ.ปี 2 หรือ ปี 3 (รายละเอียด-pdf)
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเสริมศักยภาพคนดีปี 2557 (รายชื่อ-pdf)
 
โครงการทุนการศึกษาโตชิบา "นำสิ่งที่ดีสู่สังคม" ปีการศึกษา 2557 (รายละเอียด-pdf)
 
รายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกผู้สมควรได้รับเงินช่วยเหลือทุนอาหารกลางวัน (รายละเอียด-pdf)
 
ข่าวกิจกรรม
 
ปฏิทินกิจกรรมนักศึษาภาควิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2557  >>ดาวน์โหลด
 
ภาควิชาเคมี จัดอบรมการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นจากเครื่อง NMR-400 MHz ด้วยโปรแกรม MNova  >>รายละเอียด
 
แบบฟอร์มงานสารบรรณ ภาควิชาเคมี
 
แบบฟอร์มงานพัสดุ
 
บริการวิเคราะห์

ทดสอบหาโครงสร้างของผลึกเดี่ยว
ด้วยเครื่อง SC-XRD (X-ray diffractometer)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์
ติดต่อ : kitisakpo@kku.ac.th

   
วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ำ
ด้วยเครื่อง AAS และ ICP-OES
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นายนาถ ภูวงศ์ผา
ติดต่อ : narphu@kku.ac.th

   
วิเคราะห์ หาโครงสร้างสารอินทรีย์
ด้วยเครื่อง Varian NMR-400MHz
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์
ติดต่อ : kitisakpo@kku.ac.th

   
วัดคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็กของสาร
ด้วยเครื่อง VSM, LakeShore Model 7404
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นางลลนา อุทโท
ติดต่อ : slalan@kku.ac.th

   
วิเคราะห์คุณสมบัติเชิงความร้อนของสาร
ด้วยเครื่อง Pyris Diamond TG/DTA
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นางลลนา อุทโท
ติดต่อ : slalan@kku.ac.th

   
วิเคราะห์ความเข้มข้นของสาร
ด้วยเครื่อง UV-VIS-NIR
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นางลลนา อุทโท
ติดต่อ : slalan@kku.ac.th


 
กลุ่มวิจัย
   


หน่วยวิจัยเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 
   
   
   
   
   
 
   
เริ่มใช้งาน 1 มีนาคม 2555 ออกแบบและพัฒนาโดย กิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์