ผู้เยี่ยมชม : 11822     
หน้าหลัก | คณะผู้บริหาร | บุคลากร | หลักสูตร | ภาพกิจกรรม  
   

โครงการเคมี มข. แบ่งปันความสุขสู่ชุมชน ครั้งที่ 4

 
 
 
เกี่ยวกับภาควิชาเคมี
 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต. ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร 043-009700 ต่อ 12371
Fax: 043-202373
 
เว็บไซต์บุคลากร

เว็บไซต์สายผู้สอน
 อ.ไฉนพร ด่านวิรุทัย
 อ.ขวัญใจ นกเมธากุล
 อ.อารยัน จันศรี
 อ.อัจฉรา ศิริมังคะลา
 อ.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
 อ.พิทักษ์ นาสมใจ
 อ.สุจิตรา ยังมี
 อ.พนาวัลย์ หมู่โสภณ
 อ.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
 อ.สมเกียรติ ศรีจารนัย
 อ.ปริญญา ธีรมงคล

เว็บไซต์สายสนับสนุน
 นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์
 
เว็บไซต์แนะนำ
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

คณะวิทยาศาสตร์
 

ระบบ Sci-Office
 

ระบบบริการการศึกษา
 

สำนักวิทยบริการ
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์
 

บัณฑิตวิทยาลัย
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
 
   โครงการเคมี มข. แบ่งปันความสุขสู่ชุมชน ครั้งที่ 4  
 
 
    เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 คณะนักศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกกรม "โครงการเคมี มข. แบ่งปันความสุขสู่ชุมชน ครั้งที่ 4" ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยมี รศ.ดร. วิทยา เงินแท้ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันเด็กแห่งชาติเพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนที่ไม่สามารถเข้ามาร่วมงานของทางส่วนกลางได้ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นด้วย

    ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ดร.สุรชิน วิเศษลา ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งให้การต้อนรับคณะนักศึกษา ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านอีกใน "เคมี มข. แบ่งปันความสุขสู่ชุมชนครั้งที่ 5" ในปีหน้า
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
  ออกแบบและพัฒนาโดย กิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์