ผู้เยี่ยมชม : 11803     
หน้าหลัก | คณะผู้บริหาร | บุคลากร | หลักสูตร | ภาพกิจกรรม  
   

บุคลากรภาควิชาเคมี รับรางวัล

 
 
 
เกี่ยวกับภาควิชาเคมี
 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต. ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร 043-009700 ต่อ 12371
Fax: 043-202373
 
เว็บไซต์บุคลากร

เว็บไซต์สายผู้สอน
 อ.ไฉนพร ด่านวิรุทัย
 อ.ขวัญใจ นกเมธากุล
 อ.อารยัน จันศรี
 อ.อัจฉรา ศิริมังคะลา
 อ.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
 อ.พิทักษ์ นาสมใจ
 อ.สุจิตรา ยังมี
 อ.พนาวัลย์ หมู่โสภณ
 อ.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
 อ.สมเกียรติ ศรีจารนัย
 อ.ปริญญา ธีรมงคล

เว็บไซต์สายสนับสนุน
 นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์
 
เว็บไซต์แนะนำ
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

คณะวิทยาศาสตร์
 

ระบบ Sci-Office
 

ระบบบริการการศึกษา
 

สำนักวิทยบริการ
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์
 

บัณฑิตวิทยาลัย
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
 
   บุคลากรภาควิชาเคมี รับรางวัลในงานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2557  
 
 
    บ่ายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี 2557 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแสดงความชื่นชมยินดี ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ในงานนี้มีบุคลากรภาควิชาเคมีเข้ารับรางวัล ดังนี้

    1. รศ.ดร. ฉวี เย็นใจ รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรนักวิจัยดีเด่น นักวิจัยระดับเงิน

    2. รศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรนักวิจัยดีเด่น นักวิจัยระดับเงิน

    3. ผศ.ดร. รจนา บุระคำ รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรนักวิจัยดีเด่น นักวิจัยระดับเงิน

    4. อ.ดร. สุธาสินี บุญเชียงมา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

    5. นางจิรัชยา บัวน้ำอ้อม รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุน ระดับดีเยี่ยม ด้านสนับสนุนการบริการวิชาการและสังคม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลทุกท่าน
 
   
   
 
 
 
   
  ออกแบบและพัฒนาโดย กิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์