ถ้ามีคำถาม อีเมล์ aracha1@kku.ac.th

เอกสารประกอบการสอนวิชา 312112 ของอาจารย์ อารยัน

312 217 Organic Chemistry 2

Polymers and Biomolecules

Organic Chemistry 1

Aromatic hydrocarbons

Stereochemistry

Alcohols(สารประกอบแอลกอฮอล์)

Ethers (สารประกอบอีเทอร์)

Alkyl halides or Halogen compounds (สารประกอบอัลคิลเฮไลด์)

Amines (สารประกอบเอมีน)

Computer Teacher

choice1

match

index