แบบทดสอบวิชาเคมีเบื้องต้น
1. การจัดเรียงพันธะรอบอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุลของ methane,CH4 เป็นแบบใด
A.  linear B.  tetrahedral 
C.  octahedral  D.  trigonal