กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education) (TQF: HEd)

มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียด ของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะกำหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังกำหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดังนี้

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

มคอ.5 (ภาพรวมวิชา)

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชานั้นๆว่า ได้ดำเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จำนวนนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบริหารจัดการและสิ่งอำนวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหน้าภาค/หรือผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดังนี้

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง

มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

(ถ้าต้องการเอกสารให้คลิกที่วิชาที่ท่านต้องการ)

มคอ.5 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

(ถ้าต้องการเอกสารให้คลิกที่วิชาที่ท่านต้องการ)

มคอ.3 วิชา 312112 เทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2557
มคอ.5 วิชา312112 เทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2557
มคอ.3 วิชา 312113 เทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2557
มคอ.5 วิชา312113 เทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2557
มคอ.3 วิชา 312114 ปีการศึกษา2557 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2557
มคอ.5 วิชา312114 ผลการประเมินโดยนักศึกษาปีการศึกษา2557 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2557
มคอ.3 วิชา 312113 ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2557
มคอ.5 วิชา312113 ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2557
   
   

มคอ.3 หลักสูตรเคมี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

(ถ้าต้องการเอกสารให้คลิกที่วิชาที่ท่านต้องการ)

มคอ.5 หลักสูตรเคมี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

(ถ้าต้องการเอกสารให้คลิกที่วิชาที่ท่านต้องการ)

ปี 1 เทอมต้น

 

000 101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    

 

311 111  ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ

 

311 112  ปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ

 

314 121  แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1

 

315 102  ฟิสิกส์ทั่วไป 1

 

315 181  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1

 

343 101  เคมี

 

343 102  ปฏิบัติการเคมี

 

ปี 2 เทอมต้น

 

000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2

 

000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ

 

343 142 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

 

000 145 ภาวะผู้นำและการบริหาร

 

314 231 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

 

343 211 เคมีอินทรีย์ 1

 

343 212 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

 

343 231 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1

 

343 232 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1

 

343 261 การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย

 

ปี 3 เทอมต้น

 

318 305 ชีวเคมี

 

318 306 ปฏิบัติการชีวเคมี

 

343 311 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง

 

343 321 เคมีอนินทรีย์ 2

 

343 322 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2

 

343 331 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 1

 

343 341 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 1

 

343 361 วัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยีนาโน

 

ปี 4 เทอมต้น

 

343 491 สัมมนาทางเคมี

 

343 499 โครงงานวิจัย

 

วิชาเลือก เทอมต้น

 

343 334 เคมีพื้นผิว

 

343 344 การวิเคราะห์และการบำบัดสารมลพิษ

 

343 355 เทคโนโลยีเส้นใย

 

343 414 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

 

343 417 เคมีทางยาขั้นแนะนำ

 

343 422 วิธีการเชิงฟิสิกส์ทางเคมีอนินทรีย์

 

343 442 การวิเคราะห์เชิงความร้อน

 

343 443 การวิเคราะห์โดยโครมาโทกราฟี

 

343 431 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์

 

343 452 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

 

 

 

ปี 1 เทอมปลาย

 

000 102  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1

 

000 146  ความสุขของชีวิต

 

314 122  แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2

 

315 103  ฟิสิกส์ทั่วไป 2

 

315 182  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2

 

343 121  เคมีอนินทรีย์ 1

 

343 122  ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1

 

343 141  เคมีวิเคราะห์

 

343 142  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

 

343 261  การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย

 

ปี 2 เทอมปลาย

 

000 132  ชีวิตกับสุนทรียะ

 

000 162  ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

 

050 108  ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์

 

316 202  สถิติพื้นฐาน

 

343 213  เคมีอินทรีย์ 2

 

343 214  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2

 

343 233  เคมีเชิงฟิสิกส์ 2

 

343 234  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2

 

343 262  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Research Methodology for Science)

 

ปี 3 เทอมปลาย

 

000 169  การคิดเชิงสร้างสรรค์

 

343 312  การใช้สเปกโทรเมทรีในการระบุเอกลักษณ์ของสารประกอบอินทรีย์

 

343 323  เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง

 

343 332 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้งสูง 2

 

343 333  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี

 

343 342  การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 2

 

343 343  ปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ

 

343 353 วิทยาศาสตร?พอลิเมอร์ (Polymer Science)

 

ปี 4 เทอมปลาย

 

343 412 เคมีเฮเทอโรไซคลิก (Heterocyclic Chemistry)

 

343 415 อินทรียสังเคราะห? (Organic Synthesis)

 

343 426 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย? (Selected Topics in Inorganic Chemistry)

 

343 447 เคมีกับพลังงานทางเลือก(Chemistry and Alternative Energy)

 

343 448 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์

 

343 451 กระบวนการเคมีในอุตสาหกรรม (Chemical Processes in Industry)

 

343 455 เคมีสีเขียวและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง (สองภาษา)

 

343 498 สหกิจศึกษาทางเคมี (Co-Operative Education in Chemistry)

 

343 499  โครงงานวิจัย (RESEARCH PROJECT)

 
   

มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

(ถ้าต้องการเอกสารให้คลิกที่วิชาที่ท่านต้องการ)

มคอ.5 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

(ถ้าต้องการเอกสารให้คลิกที่วิชาที่ท่านต้องการ)

มคอ.3 วิชา 312112 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2558
 
มคอ.3 วิชา 312213 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2558
 
มคอ.3 วิชา 312215 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2558
 
มคอ.3 วิชา 312216 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2558
 
   

มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

(ถ้าต้องการเอกสารให้คลิกที่วิชาที่ท่านต้องการ)

 

ปี 1 เทอมต้น

 
000101 English for Communication
 
311111 Biology for Physical Science
 
311112 Biology for Physical Science Laboratory
 
314121 Calculus for Physical Science I
 
315102 General Physics I
 
315181 General Physics Laboratory I
 
343101 Chemistry
 
343102 Chemistry Laboratory
 

ปี 2 เทอมต้น

 
000103 English for Academic Purposes II
 
000130 Information Literacy Skills
 
000145 Leadership and Management
 
314231 Ordinary Differential Equations
 
343211 Organic Chemistry I
 
343212 Organic Chemistry Laboratory I
 
343231 Physical Chemistry I
 
343232 Physical Chemistry Laboratory I
 
343261 Safety Handling of Chemicals
 

ปี 3 เทอมต้น

 
318305 Biochemistry
 
318306 Biochemistry Laboratory
 
343311 Advanced Organic Chemistry
 
343321 Inorganic Chemistry II
 
343322 Inorganic Chemistry Laboratory II
 
343331 Advanced Physical Chemistry I
 
343341 Instrumental Analysis I
 
343361 Materials and Nanotechnology
 

ปี 4 เทอมต้น

 
343491 Seminar in Chemistry
 
343499 Research Project
 

วิชาเลือก ปี 3-4

 
343334 SURFACE CHEMISTRY
 
343344 Analysis and treatment of pollutants
 
343355 FIBER TECHNOLOGY
 
343414 Chemistry of Natural Products
 
343417 Introduction to Medicinal Chemistry
 
343421 Bioinorganic Chemistry
 
343422 PHYSICAL METHODS IN INORGANIC CHEMISTRY
 
343431 Selected Topics in Physical Chemistry
 
343442 THERMAL ANALYSIS
 
343443 CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS
 
343452 Petrochemical Industry
 
343453 Chemistry and Technology of Rubber
 
 
   

มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

(ถ้าต้องการเอกสารให้คลิกที่วิชาที่ท่านต้องการ)

 

ปี 1 เทอมปลาย

 
000102 English for Academic Purpose 1
 
000146 Happiness of Life
 
314122 Calculus for Physical Science II
 
315103 General Physics II
 
315182 General Physics Laboratory II
 
343121 Inorganic Chemistry I
 
343122 Inorganic Chemistry Laboratory I
 
343141 Analytical Chemistry I
 
343142 Analytical Chemistry Laboratory I
 

ปี 2 เทอมปลาย

 
000132 Life and Aesthetics
 
000162 Life and Modern Technology
 
050108 English for Sciences
 
316202 Basic Statics
 
343213 Organic Chemistry II
 
343214 Organic Chemistry Laboratory II
 
343233 Physical Chemistry II
 
343234 Physical Chemistry Laboratory II
 
343262 Research Methodology for Scineces
 

ปี 3 เทอมปลาย

 
000169 Creative Thinking
 
343312 Spectrometric Identification of Organic Compounds
 
343333 Computer Applications in Chemistry
 
343342 Instrumental Analysis II
 
343343 Instrumental Analysis Laboratory
 
343353 Polymer Science
 
 
 
 

ปี 4 เทอมปลาย

 
343498 Co-Operative Education in Chemistry (TQF 4)
 
343499 Research Project
 

วิชาเลือก ปี 3-4

 
343334 SURFACE CHEMISTRY
 
343342 Instrumental Analysis II
 
343343 Instrumental Analysis Laboratory
 
343353 Polymer Science
 
343412 Heterocyclic Chemistry
 
343415 Organic Synthesis
 
343426 Selected Topics in Inorganic Chemistry
 
343447 Chemistry and Alternative Energy
 
 
343451 Chemical Processes in Industry
 
343455 Green Chemistry and Its Application in Cosmetic Industry
 
343498 Co-Operative Education in Chemistry (มคอ 4)
 
343499 RESEARCH PROJECT
 
 

มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

(ถ้าต้องการเอกสารให้คลิกที่วิชาที่ท่านต้องการ)

 

ปี 1 เทอมต้น

 
000101 English for Communication
 
311111 Biology for Physical Science
 
311112 Biology for Physical Science Laboratory
 
314121 Calculus for Physical Science I
 
315102 General Physics I
 
315181 General Physics Laboratory I
 
343101 Chemistry
 
343102 Chemistry Laboratory
 

ปี 2 เทอมต้น

 
000103 English for Academic Purposes II
 
000130 Information Literacy Skills
 
000145 Leadership and Management
 
314231 Ordinary Differential Equations
 
343211 Organic Chemistry I
 
343212 Organic Chemistry Laboratory I
 
343231 Physical Chemistry I
 
343232 Physical Chemistry Laboratory I
 
343261 Safety Handling of Chemicals
 

ปี 3 เทอมต้น

 
318305 Biochemistry
 
318306 Biochemistry Laboratory
 
343311 Advanced Organic Chemistry
 
343321 Inorganic Chemistry II
 
343322 Inorganic Chemistry Laboratory II
 
343331 Advanced Physical Chemistry I
 
343341 Instrumental Analysis I
 
343361 Materials and Nanotechnology
 

ปี 4 เทอมต้น

 
343491 Seminar in Chemistry
 
343499 Research Project
 

วิชาเลือก ปี 3-4

 
343334 SURFACE CHEMISTRY
 
343344 Analysis and treatment of pollutants
 
343355 FIBER TECHNOLOGY
 
343414 Chemistry of Natural Products
 
343417 Introduction to Medicinal Chemistry
 
343421 Bioinorganic Chemistry
 
343422 PHYSICAL METHODS IN INORGANIC CHEMISTRY
 
343431 Selected Topics in Physical Chemistry
 
343442 THERMAL ANALYSIS
 
343443 CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS
 
343452 Petrochemical Industry
 
343453 Chemistry and Technology of Rubber
 
 
   

มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

(ถ้าต้องการเอกสารให้คลิกที่วิชาที่ท่านต้องการ)

 

ปี 1 เทอมปลาย

 
000102 English for Academic Purpose 1
 
000146 Happiness of Life
 
314122 Calculus for Physical Science II
 
315103 General Physics II
 
315182 General Physics Laboratory II
 
343121 Inorganic Chemistry I
 
343121 Inorganic Chemistry Laboratory I
 
343141 Analytical Chemistry I
 
343142 Analytical Chemistry Laboratory I
 

ปี 2 เทอมปลาย

 
000132 Life and Aesthetics
 
000162 Life and Modern Technology
 
050108 English for Sciences
 
316202 Basic Statics
 
343213 Organic Chemistry II
 
343214 Organic Chemistry Laboratory II
 
343233 Physical Chemistry II
 
343234 Physical Chemistry Laboratory II
 
343262 Research Methodology for Scineces
 

ปี 3 เทอมปลาย

 
000169 Creative Thinking
 
343312 Spectrometric Identification of Organic Compounds
 
343333 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
 
343342 Instrumental Analysis II
 
343343 Instrumental Analysis Laboratory
 
343353 Polymer Science
 
 
 
 

ปี 4 เทอมปลาย

 
343498 Co-Operative Education in Chemistry (TQF 4)
 
343499 Research Project
 

วิชาเลือก ปี 3-4

 
343334 SURFACE CHEMISTRY
 
343344 Analysis and treatment of pollutants
 
343355 FIBER TECHNOLOGY
 
343414 Chemistry of Natural Products
 
343417 Introduction to Medicinal Chemistry
 
343421 Bioinorganic Chemistry
 
343422 PHYSICAL METHODS IN INORGANIC CHEMISTRY
 
343431 Selected Topics in Physical Chemistry
 
343442 THERMAL ANALYSIS
 
343443 CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS
 
343452 Petrochemical Industry
 
343453 Chemistry and Technology of Rubber