เกี่ยวกับอาจารย์อัจฉรา
 
ประวัติ
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย
งานวิจัยที่กำลังศึกษา
 
การบ้าน & แบบทอสอบ
 
312234 (10 ข้อ)
แบบทดสอบที่ 2
แบบทดสอบที่ 3
แบบทดสอบที่ 4
 
Links
 
  อ.ไฉนพร ด่านวิรุทัย
  อ.ขวัญใจ กนกเมธากุล
  อ.อารยัน จันศรี
  อ.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
  อ.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
  อ.พิทักษ์ นาสมใจ
  อ.สุจิตรา ยังมี
  อ.พนาวัลย์ หมู่โสภณ
  นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์
 
 
<< Home
  ประวัติ : ผศ.ดร.อัจฉรา ศิริมังคะลา
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
 
ประวัติการศึกษา :
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2524
วท.ม. (เคมีฟิสิกัล) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2529
Dr. rer. nat (Physical Chemistry) Philipps Universitat Marburg Germany พ.ศ. 2539
     
  ผลงานทางวิชาการ :
เอกสารประกอบการสอน
อัจฉรา ศิริมังคะลา. (2539) โฟโตเคมี (Photochemitry) ขอนแก่น : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (107 หน้า)
 
บทความทางวิชาการ
อัจฉรา ศิริมังคะลา (2541) "รางวัลโนเบลสาขาเคมี ประจำปี พ.ศ. 2541" วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 26(3): 152-158.
 
อัจฉรา ศิริมังคะลา (2541) "กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์กับมุมมองในการแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์" วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 26(2): 88-94.
 
อัจฉรา ศิริมังคะลา (2540) "กลไกการเกิดออสซิสเลชันแบบ BZ เป็นอย่างไร คำถามที่ยังต้องการคำตอบ" วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 25(4): 261-269.
 
  ผลงานวิจัย : to top
Sirimungkala, A., Forsterling, H.D. (2000) Kinetics of the Belousov-Zhabotinsky (BZ) Reaction. Oral presented at the NRCT-DFG Bilateral Seminar on Nonlinear Dynamics of Spatio-Temoral Phenomena, Bangkok, Thailand, 22-25 September.
 
Sirimungkala, A., Forsterling, H.D., Dlask, V., Field, R. (1999) Bromination Reactions Important in the Mechanism of the Belousov-Zhabotinsky System j. Phys. Chem. A. 103, 1038-1403.
 
Sirimungkala, A., Forsterling, H.D., (1999) Effect of ETA on the Oscillatory Belousov-Zhabotinsky (BZ) Reaction. Poster presented at the 25th Congress on Science and Technology of Thailand, Amarin Lagoon Hotel, Pitsanulok, Thailand, Oct. 20-22 (abstract in Thai).
 
Sirimungkala, A., (1998) Influence of ETA on Induction Period of Belousov-Zhabotinsky (BZ) Reaction. Poster presented at the 24th Congress on Science and Technology of Thailand, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok , Thailand, Oct. 19-21 (abstract in Thai).
 
Sirimungkala, A., Forsterling, H.D., (1997) Quantitative Analysis of the Bromination Reaction in the BZ System by Polarographic Technique. Poster presented at the 23rd Congress on Science and Technology of Thailand, The Lotus Hotel Pang Suan Kaew, , Chiang Mai, Thailand, Oct. 20-22 (abstract in Thai).
 
Sirimungkala, A., Forsterling, H.D., Noszticzius, Z. (1996) HPLC Studies on the MA-Ce4+ Reaction. Poster presented at the 22nd Congress on Science and Technology of Thailand, Bangkok Convention Center, The Central Plaza Ladprao, Bangkok, Thailand, Oct. 16-18 (abstract in Thai and English).
 
Sirimungkala, A., Forsterling, H.D., Noszticzius, Z. (1996) HPLC Studies on the Organic Subset of the Oscillatory BZ Reaction. 2. Two Different Types of Malonyl Radicals in the Ce4+ - Malonic Acid Reaction. j. Phys. Chem. 100, 3051-3055.
 
Hegedus, L., Wittmann, M., Noszticzius, Z., Yan, S., Sirimungkala, A.,Forsterling, H.D., and Field R.J.,(2001) HPLC analysis of complete BZ systems.Evolution of the chemical composition in cerium and ferroin catalysed batch oscillators: experiments and model calculations. Faraday Discuss.,  120, 21-38.
 
 
  งานวิจัยที่กำลังศึกษา : to top
- Kinetics of the Belousov - Zhabotinsky (BZ) reaction.
Dynamics and mechanism of an enzyme model system showing pH oscillation.
 
ผู้ร่วมวิจัย :
 
Dr. Marcus Hauser
Fakultat fur Natur wissenschatten Institut Experimentelle Physik Abteilung Biophysik Otto-von-Guericke-Universitat Magdeburg.