เกี่ยวกับอาจารย์อัจฉรา
 
ประวัติ
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย
งานวิจัยที่กำลังศึกษา
 
การบ้าน & แบบทดสอบ
 
312234 (10 ข้อ)
การบ้าน 2
การบ้านที่ 3
การบ้านที่ 4
 
สถิติ
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่ 13 พฤศจิกายน 2544
 
 
Webboard
 
Closed
 
Links
 
  อ.ไฉนพร ด่านวิรุทัย
  อ.ขวัญใจ กนกเมธากุล
  อ.อารยัน จันศรี
  อ.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
  อ.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
  อ.พิทักษ์ นาสมใจ
  อ.สุจิตรา ยังมี
  อ.พนาวัลย์ หมู่โสภณ
  นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์
 
 
   
   Topic - วิชาที่เปิดสอน เข้าชมงานสอนอาจารย์อัจฉรา
312 105 General Chemistry :
Chemical Thermodynamics
 
 
เลือก Slide ที่ต้องการดู :
บทนำ - เทอร์โมไดนามิกส์เคมี (ปิดชั่วคราว)
กฎข้อที่ 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์ (ปิดชั่วคราว)
กฎข้อที่ 2 และข้อที่ 3 (ปิดชั่วคราว)
พลังงานอิสระและค่าคงที่ของสมดุล (ปิดชั่วคราว)
 
 
312 234 Biophysical Chemistry :
Thermodynamics and non-electrolyte
 
 
เลือก Slide ที่ต้องการดู :
บทนำ - เทอร์โมไดนามิกส์เคมี
กฎข้อที่ 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์
เทอร์โมเคมี
กฎข้อที่ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์
กฎข้อที่ 3 และพลังงานอิสระ
พลังงานอิสระกับค่าคงที่ของสมดุล
พลังงานอิสระกับสมดุลวัฏภาค
สารละลาย
สมบัติคอลลิเกทีฟ

 
313 231 Physical Chemistry I :
 
เลือก Slide ที่ต้องการดู :
Phase equilibria (closed)
Thermodynamics of solution (closed)
Colligative properties (closed)
Azeotrope (closed)
Introduction and First Law of Thermodynamics
Second and Third Law of Thermodynamics
Free Energy and Equilibrium
Fundamental Equations of Thermodynamics
Chemical Potential and Partial Molar Properties
Phase Equilibria
Homework
 
313 233 Physical Chemistry II :
Photochemistry
 
 
เลือก Slide ที่ต้องการดู :
บทนำสู่หัวข้อโฟโตเคมี
กฏของโฟโตเคมี
การทำให้เกิดสภาวะเร้า
การเปลี่ยนแปลงสภาวะของอิเล็กตรอน
Morse curve และ Franck-condon Principle
Jablonski diagram
Molecular orbitals และชนิดของการ transition
Charge transfer transition
สมบัติของสภาวะเร้า : dynamics properties
สมบัติของสภาวะเร้า : Static properties
Spectrofluorimeter และ Spectrophosphorimeter
 
 
313 101  
อุณหพลศาสตร์เคมี  
เลือก Slide ที่ต้องการดู :
อุณหพลศาสตร์เคมี
ของเหลวและสารละลาย1
ของเหลวและสารละลาย2
ของเหลวและสารละลาย3
 
   
312 108 เคมีหลักมูล
Fundamental Chemistry

 
 
เลือก Slide ที่ต้องการดู :
อุณหพลศาสตร์เคมี
จลนพลศาสตร์ เคมี 1-1
จลนพลศาสตร์ เคมี 1-2
แก็ส
ของแข็ง
ของเหลว
- ความดันไอ จุดหลอมเหลว จุดเดือด แผนภาพวัฏภาค
- สมการของเคลาซิอุส-คลาเฟรง ความตึงผิว ความหนืด
- สมบัติของน้ำ
 
 
   
   
   Mail - เมล์หา อ.อัจฉรา
Mail to me for any questions. (สำหรับนักศึกษา)