บ้านใกล้เรือนเคียง
  อ.ไฉนพร ด่านวิรุทัย
  อ.ขวัญใจ กนกเมธากุล
  อ.อารยัน จันศรี
  อ.อัจฉรา ศิริมังคลา
  อ.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
  อ.พิทักษ์ นาสมใจ
  อ.สุจิตรา ยังมี
  อ.พนาวัลย์ หมู่โสภณ
  นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์
 
   แนะนำเว็บไซต์
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  คณะวิทยาศาสตร์
  ภาควิชาเคมี
  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  สำนักวิทยบริการ (ห้องสมุด)
  สำนักทะเบียน
  บัณฑิตวิทยาลัย
 
 
     
 
งานวิจัย- Siderophore
ไซเดอโรฟอร์คืออะไร ?
ธาตุเหล็กมีความสำคัญอย่างไร
ความสัมพันธ์ระหว่างไซเดอโรฟอร์กับเหล็ก
กระบวนการแยกไซเดอโรฟอร์
การทดสอบและการตรวจหาไซเดอโรฟอร์
การศึกษาและการหาลักษณะโครงสร้างทางเคมี
    ของไซเดอโรฟอร์
การประยุกต์ใช้ไซเดอโรฟอร์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทุนวิจัยที่ให้การสนับสนุนงานวิจัย
กลุ่มวิจัย - Siderophore
ผลงานในโครงการวิจัย Siderophore- Siderophore
งานวิจัย - Phenazin
 
งานสอน (powerpoint ประกอบการบรรยาย)
 
300 102 เคมีกับสิ่งแวดล้อม

313 345 Instrumental Analysis I

313 848 Automated Methods of Analysis

312 108 Fundamental Chemistry
 
 
   
  มีผู้เยี่ยมชมแล้ว 021184 คน ออกแบบและพัฒนา โดย กิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์