กลับสู่หน้าแรก  
   
 
 
   บ้านใกล้เรือนเคียง
  อ.ไฉนพร ด่านวิรุทัย
  อ.ขวัญใจ กนกเมธากุล
  อ.อารยัน จันศรี
  อ.อัจฉรา ศิริมังคลา
  อ.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
  อ.พิทักษ์ นาสมใจ
  อ.สุจิตรา ยังมี
  อ.พนาวัลย์ หมู่โสภณ
  นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์
 
   แนะนำเว็บไซต์
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  คณะวิทยาศาสตร์
  ภาควิชาเคมี
  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  สำนักวิทยบริการ (ห้องสมุด)
  สำนักทะเบียน
  บัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
: : รายละเอียดโครงการวิจัย : : กลุ่มวิจัยไซเดอโรฟอร์ : : ผลงานในโครงการวิจัยไซเดอโรฟอร์
ผลงานในโครงการวิจัยไซเดอโรฟอร์ : : ระดับปริญญาตรี : : ระดับปริญญาโท

  ผลงานวิจัยปี พ.ศ. 2539

โครงการวิจัยเรื่อง การแยกและทำให้บริสุทธิ์ของไซเดอโรฟอร์บางชนิดที่ได้จากราและแบคทีเรีย
Isolation and Purification of some Siderophores from Bacteria and Fungi

ผู้ทำการวิจัย 1. นายสายันต์ แสงสุวรรณ
2. นางสาวสุภาพรรณ สกุลดีเลิศ

   

  ผลงานวิจัยปี พ.ศ. 2540

โครงการวิจัยเรื่อง ชุดตรวจสอบหาเหล็กทั้งในรูปของสารละลายและกระดาษ
Test Kits for in both Solution and Paper

ผู้ทำการวิจัย 1. นางสาวกาญจนา แสงสารพันธ์


โครงการวิจัยเรื่อง ผลของไซเดอโรฟอร์ที่มีต่อความคงตัวของกรดแอสคอร์บิก
Effect of a siderophore on ascorbic acid stability

ผู้ทำการวิจัย 1. นายเชิดชัย พลศรี
2. นางสาวรำไพ แสนประสิทธิ์

   

  ผลงานวิจัยปี พ.ศ. 2541

โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดตรวจสอบเหล็กในน้ำระดับห้องปฏิบัติการ
Development of Iron Test Kit in water for Laboratory Scale

ผู้ทำการวิจัย 1. นายสมภพ ถมโพธิ์
2. นายสุชาติ ฉุนรัมย์

   

  ผลงานวิจัยปี พ.ศ. 2542

โครงการวิจัยเรื่อง ผลของไซเดอโรฟอร์ต่อความแข็งแรงและความงอกของเมล็ดมะเขือเทศและข้าวโพด
ผู้ทำการวิจัย นางสาว แสงระวี สุทธิปริญญานนท์
   

  ผลงานวิจัยปี พ.ศ. 2543

โครงการวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้ไซเดอโรฟอร์ : ชุดตรวจสอบเหล็ก
Application of Siderophore : Iron Test Kit

ผู้ทำการวิจัย 1. นายชิด วงศ์ใหญ่
2. นางสาววิลัยพร พรมแพงโครงการวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้ไซเดอโรฟอร์ในการหาปริมาณเหล็กในน้ำด้วยเทคนิคโฟลว์อินเจคชัน
อะนาไนซิสที่สร้างขึ้นเอง
The Application of Siderophores for Determination of lron in Water by
Home-made Flow injection Analysis

ผู้ทำการวิจัย 1. นางสาวสุชีลา เส้นเศษ
2. นางสาวสุภาวดี มาพร
3.นางสาวโสภิดา นิติกิตเจริญวงศ์

   

  ผลงานวิจัยปี พ.ศ. 2546

โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาและศึกษาวิธีการทำบริสุทธิ์ของไซเดอโรฟอร์จากเชื้อแบคทีเรีย
Pseudomonas aeruginosa R' Developing and Studying on Method of Purification of Bacterial Siderophore from Pseudomonas aeruginosa R'

ผู้ทำการวิจัย 1. นางสาวกานต์สิริ ปักเคธาติ
2. นางสาวกิตติมา งามสาย

Top
 
   
    ออกแบบและพัฒนา โดย กิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์