กลับสู่หน้าแรก  
   
 
 
   บ้านใกล้เรือนเคียง
  อ.ไฉนพร ด่านวิรุทัย
  อ.ขวัญใจ กนกเมธากุล
  อ.อารยัน จันศรี
  อ.อัจฉรา ศิริมังคลา
  อ.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
  อ.พิทักษ์ นาสมใจ
  อ.สุจิตรา ยังมี
  อ.พนาวัลย์ หมู่โสภณ
  นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์
 
   แนะนำเว็บไซต์
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  คณะวิทยาศาสตร์
  ภาควิชาเคมี
  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  สำนักวิทยบริการ (ห้องสมุด)
  สำนักทะเบียน
  บัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
: : รายละเอียดโครงการวิจัย : : กลุ่มวิจัยไซเดอโรฟอร์ : : ผลงานในโครงการวิจัยไซเดอโรฟอร์
ผลงานในโครงการวิจัยไซเดอโรฟอร์

  ผลงานวิจัยปี พ.ศ. 2540

โครงการวิจัยเรื่อง ชุดตรวจสอบหาเหล็กทั้งในรูปของสารละลายและกระดาษ
Test Kits for in both Solution and Paper
   
ผู้ทำการวิจัย 1. นางสาวกาญจนา แสงสารพันธ์
บทคัดย่อ
กรณีที่ศึกษาในรูปของสารละลาย ที่ความยาวคลื่นที่ให้ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด(lmax) ของสารประกอบเชิงซ้อนของสารละลาย Siderophore supernatant กับเหล็กโดยใช้เครื่อง UV-Visible spectrophotometer ผลที่ได้จากสเปกตรัมพบว่าสารประกอบเชิงซ้อนนี้มีค่าการดูดกลืนการดูดกลืนแสงสูงสุดเท่ากับ 403 nm และหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดของสารละลายเหล็กที่ตรวจสอบได้จากสีของสารประกอบเชิงซ้อนได้ 0.6 ppm ในกรณีที่ต้องการ ประยุกต์ใช้กระดาษนี้ทดสอบหาเหล็กเช่นเดียวกับกระดาษวัดพีเอช โดยศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้กระดาษที่เหมาะสมกับการดูดซับของไซเดอโรฟอร์ได้ดีที่สุด อิทธิพลของแสงสว่างและเวลาในการเก็บรักษากระดาษชุบไซเดอโรฟอร์ และหาปริมาณต่ำสุดของสารละลาย ไซเดอโรฟอร์ที่สามารถหาเหล็กในปริมารต่ำสุดได้ผลดี จากการศึกษาพบว่ากระดาษวาดเขียนสามารถดูดซับไซเดอโรฟอร์ได้ดีที่สุด แสงสว่างไม่มีผลต่อกระดาษชุบไซเดอโรฟอร์ เวลาในการเก็บกระดาษชุบไซเดอโรฟอร์จะมีผลต่อประสิทธิภาพของการตรวจสอบเหล็ก และ 0.5 % w/v Siderophore เป็นปริมาณต่ำสุดที่ตรวจสอบสารละลายเหล็กที่ได้และเริ่มปรากฏสีชัดเจนเมื่อใช้สารละลายเหล็กที่ความเข้มข้น 10 ppm.
 
Abstract
In Solution test, spectrum of absorption maximum wavelength (lmax) of siderophore iron complex was measured by UV-Visible spectrophotometer. It was found that the lmax of the complex was 403 nm. The minimum concentration of iron solution by colour observed was 0.6 ppm. In case of paper test to detect the iron solution is the same manner as pH paper. Selection of paper, effect of light and time on the siderophore paper were studied the minimum amount of the siderophore solution. The detected minimum amount of the was determined. It was interesting to note that drawing paper could be efficient as siderophore absorbent. The performance of siderophore–paper was varied with storage time. Siderophore at 0.5 w/v was required as the minimum amount for iron solution testing. And the 10 ppm. of the iron solution gave a good result in the coloured complex. โครงการวิจัยเรื่อง ผลของไซเดอโรฟอร์ที่มีต่อความคงตัวของกรดแอสคอร์บิก
Effect of a siderophore on ascorbic acid stability
   
ผู้ทำการวิจัย 1. นายเชิดชัย พลศรี
2. นางสาวรำไพ แสนประสิทธิ์
บทคัดย่อ
การศึกษาผลของไซเดอโรฟอร์ต่อความคงตัวของกรดแอสคอร์บิก โดยวิธี ยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตเมทรี โดยนำไซดอโรฟอร์ที่ผ่านกระบวนการแยกให้บริสุทธิ์ และทำให้แห้งที่อุณหภูมิต่ำเก็บไว้ใช้ในรูปของแข็ง มาเตรียมเป็นสารละลายผสมระหว่างกรดแอสคอร์บิกที่ความเข้มข้น 10 ppm กับไซเดอโรฟอร์ที่ความเข้มข้น 1 , 2 และ 2.5 ppm สารละลายผสมที่มี pH ประมาณ 3.99 (n=16) และวิเคราะห์หาปริมาณกรดแอสคอร์บิกที่เหลืออยู่ที่ความยาวคลื่น 265 นาโนเมตร โดยศึกษาจลนพลศาสตร์อันตรกิริยา ที่อุณหภูมิ 4 , 25 และ 37 องศาเซลเซียส ทุก ๆ 6 ชั่วโมง และ 45 องศาเซลเซียส ทุก ๆ 3 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับสารละลายกรดแอสคอร์บิกเพียงอย่างเดียว จากการทดลองพบว่าที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และเวลาผ่านไป 12 ชั่วโมง จะมีของกรดแอสคอร์บิกคงเหลือในสารละลายที่มีไซเดอโรฟอร์ 2 ppm มากกว่าในสารละลายอื่น ๆ และมากกว่าสารละลายกรดแอสคอร์บิกเพียงอย่างเดียวถึง 4.7 เท่า นอกจากนี้ค่า pH ดังกล่าว ไม่มีผลรบกวนการศึกษา และกรดแอสคอร์บิกอาจเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับไซเดอโรฟอร์ในสัดส่วน
4 : 1
 
Abstract
Effect of a siderophore on ascorbic acid stability was studied using UV-Visible spectrophotometry. Siderophore was isolated and lyophilized. Solution mixture between ascorbic acid (10 ppm) and 1, 2 and 2.5 ppm, respectively, of siderophore were prepared. The average pH of the mixed solution was 3.99 (n=16). Retention of the ascorbic acid concentration was analysed after storage at 4, 25 and 37 oC at an interval of 6 hrs. and at 45 oC at the interval of 3 hrs., compared with the ascorbic acid solution in the absence of siderophore at 4 oC. After 12 hrs the retention of ascorbic acid concentration in the solution mixture of 2 ppm siderophore was higher than that of the others, and also higher than that of the ascorbic acid. In addition, the pH value of the solution mixture was not effective on this stability study. The result showed that the ascorbic acid and the siderophore could be complexed by the ratio of 4:1, but its complex configuration needs to be further study. 
 
   
    ออกแบบและพัฒนา โดย กิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์