กลับสู่หน้าแรก  
   
 
 
   บ้านใกล้เรือนเคียง
  อ.ไฉนพร ด่านวิรุทัย
  อ.ขวัญใจ กนกเมธากุล
  อ.อารยัน จันศรี
  อ.อัจฉรา ศิริมังคลา
  อ.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
  อ.พิทักษ์ นาสมใจ
  อ.สุจิตรา ยังมี
  อ.พนาวัลย์ หมู่โสภณ
  นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์
 
   แนะนำเว็บไซต์
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  คณะวิทยาศาสตร์
  ภาควิชาเคมี
  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  สำนักวิทยบริการ (ห้องสมุด)
  สำนักทะเบียน
  บัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
: : รายละเอียดโครงการวิจัย : : กลุ่มวิจัยไซเดอโรฟอร์ : : ผลงานในโครงการวิจัยไซเดอโรฟอร์
ผลงานในโครงการวิจัยไซเดอโรฟอร์ : : ระดับปริญญาตรี : : ระดับปริญญาโท

  ผลงานวิจัยปี พ.ศ. 2541

โครงการวิจัยเรื่อง การแยก การทำบริสุทธิ์ และการประยุกต์ของไซเดอโรฟอร์ในการหาปริมาณของเหล็ก
Isolation, purification and application of siderophore for iron Determination

ผู้ทำการวิจัย นายสมหมาย ปะติตังโข
   

  ผลงานวิจัยปี พ.ศ. 2545

โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของไซเดอโรฟอร์จาก Pseudomonas aeruginosa กับโลหะทองแดง ตะกั่ว วาเนเดียม และโครเมียม
Study on complexation of siderophore from Pseudomonas aeruginosa with Copper, Lead, Vanadium and Chromium

ผู้ทำการวิจัย 1. นายมานพ ศรีอุทธา


โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของไซเดอโรฟอร์จากเชื้อแบคทีเรีย
ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตและแบคทีเรียที่ก่อโรคพืช
Study on Physical and Chemical Properties of Siderophores from Plant
Growth Promoting and Plant Disease Bacteria

ผู้ทำการวิจัย 1. นางสาวนางสาววิมลรัตน์ ทองภูธร
   
Top
 
   
    ออกแบบและพัฒนา โดย กิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์