กลับสู่หน้าแรก ผลงานวิจัย งานสอน ปรึกษาปัญหาต่าง ๆ  
   
 
 
ประวัติและการทำงาน
( หน้า 1 / หน้า 2 )
 
   บ้านใกล้เรือนเคียง
  อ.ไฉนพร ด่านวิรุทัย
  อ.ขวัญใจ กนกเมธากุล
  อ.อารยัน จันศรี
  อ.อัจฉรา ศิริมังคลา
  อ.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
  อ.พิทักษ์ นาสมใจ
  อ.สุจิตรา ยังมี
  อ.พนาวัลย์ หมู่โสภณ
  นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์
 
   แนะนำเว็บไซต์
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  คณะวิทยาศาสตร์
  ภาควิชาเคมี
  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  สำนักวิทยบริการ (ห้องสมุด)
  สำนักทะเบียน
  บัณฑิตวิทยาลัย
 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
  Associate Professor Dr. Chalerm Ruangviriyachai

 
ตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
 
สถานที่ทำงาน
ภาควิชาเคมี คณะวิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ : 043-202222-41 ต่อ 2243 โทรศัพท์เคลื่อนที่: 0-1117-1311, 0-6634-4236
โทรสาร : 043-202373 E- mail address: chal_ru@kku.ac.th
 
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ สถานที่ศึกษา ปีที่สำเร็จ
วท.บ. (เคมี) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2520
วท.ม. (เคมี)
- สาขาเคมีวิเคราะห์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2528
Ph.D. 
(Analytical Chemistry)
Department of Chemistry, University College Cork, Ireland 2534
Post-doctoral : DAAD Fellowship
(Organic Chemistry)
Department of Organic Chemistry,
University of Cologne, Germany
2538
(5 เดือน)
Post-doctoral : HITACHI Fellowship
(Organic Chemistry)
Department of Biology, Chemistry and
Marine Science, University of the
Ryukyus,Okinawa, Japan
2543
(3 เดือน)
Post-doctoral : UCC Fellowship
(Analytical Chemistry)
Department of Chemistry, University College Cork, Ireland 2546
(10 เดือน)

ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
เฉลิม เรืองวิริยะชัย. (2542) การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 1 ขอนแก่น: คณะวิทยาศาสตร์
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น (167 หน้า)
เฉลิม เรืองวิริยะชัย. (2542) วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ขอนแก่น: คณะวิทยาศาสตร์
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น (80 หน้า)
เฉลิม เรืองวิริยะชัย. (2545) เคมีกับสิ่งแวดล้อม ขอนแก่น: คณะวิทยาศาสตร์
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น (144 หน้า)
 
เอกสารคำสอน

เฉลิม เรืองวิริยะชัย . (2545) การวิเคราะห์อัตโนมัติทางโฟลว์อินเจคชัน :
การแยกและการเพิ่มความเข้มข้น
ขอนแก่น : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (330 หน้า)

 
บทความทางวิชาการ
เฉลิม เรืองวิริยะชัย (2540) ไซเดอโรฟอร์: ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางเทคโนโลยีชีวภาพแห่งอนาคต"
จาก นักวิจัยโทเร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พิมพ์ครั้งที่1 มีนาคม หน้า 56-71
 
งานบริการทางวิชาการ
เฉลิม เรืองวิริยะชัย (2548) การผลิต การวิเคราะห์ และการประยุกต์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จากเชื้อแบคทีเรีย
ในงานแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2548
(KKU INNOVATION SHOW 2005) ในระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2548
ณ ศูนย์การประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
| 1 | 2 | หน้าถัดไป >>
 
   
  ออกแบบและพัฒนา โดย กิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์