ผู้เยี่ยมชม : 687984     
หน้าหลัก | คณะผู้บริหาร | บุคลากร | หลักสูตร | ภาพกิจกรรม  
   

หลักสูตร ภาควิชาเคมี

 
 
 
เกี่ยวกับภาควิชาเคมี
   
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต. ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร 043-009700 ต่อ 12371
Fax: 043-202373
   
  >> สายตรงหัวหน้าภาควิชาเคมี
   
เว็บไซต์บุคลากร

เว็บไซต์สายผู้สอน
 อ.ไฉนพร ด่านวิรุทัย
 อ.ขวัญใจ นกเมธากุล
 อ.อารยัน จันศรี
 อ.อัจฉรา ศิริมังคะลา
 อ.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
 อ.พิทักษ์ นาสมใจ
 อ.สุจิตรา ยังมี
 อ.พนาวัลย์ หมู่โสภณ
 อ.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
 อ.สมเกียรติ ศรีจารนัย
 อ.ปริญญา ธีรมงคล

เว็บไซต์สายสนับสนุน
 นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์
 
เว็บไซต์แนะนำ
 

งานคืนสู่เหย้าวิทยาเคมีขอนแก่น” ครั้งที่ 2
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

คณะวิทยาศาสตร์
 

ระบบ Sci-Office
 

ระบบบริการการศึกษา
 

สำนักวิทยบริการ
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์
 

บัณฑิตวิทยาลัย
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
 
 

สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 
   หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี  
 
   
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Chemistry

หลักสูตร(pdf)     คำอธิบายรายวิชา(pdf)
   
 
   หลักสูตรระดับ ปริญญาโท  
 
   
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Chemistry

2. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Organic Chemistry

3. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Polymer Science

4. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Chemistry for Teacher

   
 
   หลักสูตรระดับ ปริญญาเอก  
 
   
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Chemistry

2. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Organic Chemistry


   
 
 
   
  ออกแบบและพัฒนาโดย กิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์