คณะผู้จัดทำ    
รศ.ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุล เนื้อหาและสคริป
ผศ.อารยัน จันศรี เนื้อหา
นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์ ออกแบบและจัดทำ
นายกิเลน ติณนรเศรษฐ์ วีดิโอ
   

 ขอขอบคุณ
  สำนักงานคระกรรมการการอุดมศึกษาที่ให้ทุนผ่านโครงการพัฒนาสาระการเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันด้านวิทยาศาสตร์
  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการที่สนับสนุนโปรแกรมในการจัดทำ
  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องแก้ว และสารเคมี
คณะผู้จัดทำ