การตกผลึก (Crystallization)
สารบริสุทธิ์ หมายถึงสารที่ประกอบด้วยโมเลกุลที่มีโครงสร้างชนิดเดียวกันเท่านั้น ความไม่บริสุทธิ์ของสารเกิดจากสิ่งเจือปน ซึ่งอาจเกิดจากการสลายตัวเนื่องมาจากการเกิดปฏิกิริยากับแสงหรืออากาศ หรืออาจเกิดจากการปนเปื้อนของสารที่ได้จากการสังเคราะห์หรือจากธรรมชาติ ความไม่บริสุทธิ์ของสารอินทรีย์อาจมีผลอย่างยิ่งต่องานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้เฉพาะสารบริสุทธิ์ เช่น สารที่เป็นตัวยา งานวิเคราะห์โครงสร้างของสารประกอบโดยจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ การตกผลึกเป็นวิธีที่จะทำให้สารซึ่งเป็นของแข็งและมีสิ่งเจือปนไม่มากนักมีความบริสุทธิ์ขึ้น สำหรับสารที่มีการปนเปื้อนอยู่จำนวนมาก การตกผลึกอาจใช้ไม่ได้ผล จำเป็นต้องแยกเอาสิ่งปนเปื้อนนั้นๆ ออกโดยวิธีอื่นก่อน เช่น วิธีทางโครมาโทรกราฟีหรือวิธีการสกัดเป็นต้น แล้วจึงนำสารที่แยกได้ไปตกผลึกเพื่อให้ได้สารที่บริสุทธิ์ขึ้น ผลึกของสารบริสุทธิ์ส่วนใหญ่จะมีรูปร่างสัณฐานที่เฉพาะ เช่น รูปเข็ม รูปแท่ง โดยค่าจุดหลอมเหลวของผลึกที่ตกได้นั้นจะเป็นตัวบ่งบอกความบริสุทธิ์ของสารนั้นๆ
การตกผลึกเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการละลายของของแข็งในตัวทำละลายที่เหมาะสมที่อุณหภูมิสูง เมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงจะเกิดการก่อผลึกขึ้น ขณะที่สิ่งปนเปื้อนจะยังคงละลายอยู่ในสารละลาย การตกผลึกมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
 
1. หาตัวทำละลายที่เหมาะสมในการตกผลึก
2. ละลายสารด้วยตัวทำละลาย
3. กำจัดสิ่งเจือปน
4. ตกผลึก
5. กรองและล้างผลึก
6. ทำให้ผลึกแห้ง
รายละเอียดของแต่ละขั้นมีดังนี้
 
> 1 < - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10