คำชี้แจง
 
- คำถามเป็นแบบเลือกตอบ A B C D และ E มีทั้งหมด 15 ข้อ
- การเลือกตอบให้กดที่ปุ่ม A B C D หรือ E เป็นการเลือกตอบข้อนั้น ๆ
- ใน 1 คำถามสามารถเลือกตอบได้หลายครั้งจนกว่าจะตอบถูก
- ในแบบทดสอบสามารถทำข้อใด ๆ ก่อนก็ได้ จากแถบแสดงจำนวนข้อด้านล่าง
เข้าทำแบบทดสอบ

ข้อที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  ข้อที่ 1 / 15