VDO สาธิตการทดลอง

ขั้นตอนการทำการทดลองพร้อมวีดีโอสาธิต
   
สรุปขั้นตอนการตกผลึก

ทบทวนขั้นตอนการตกผลึกทั้งหมด
   
*   เพื่อการชมวีดีโอสาธิตการทดลอง หรือภาพเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง
ควรติดตั้ง Flash player 8 ลงในเครื่องก่อน
การทดลอง