การหาจุดหลอมเหลว (Melting Point Determination)
โดยปกติการเพิ่มความร้อนให้ของแข็งและของเหลวที่อยู่ในสภาวะสมดุลกันหรือที่จุดหลอมเหลว (melting point, mp) จะไม่ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนกว่าของแข็งจะหลอมหมด และในทางกลับกันถ้าลดความร้อนจากจุดนี้ลงและของเหลวเปลี่ยนเป็นของแข็งก็จะไม่ทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เหมือนกับว่าอุณหภูมิของจุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง (freezing point) ของสารบริสุทธิ์นั้น เป็นจุดเดียวกัน
จุดหลอมเหลว ของสาร คือ อุณหภูมิที่ของแข็งและของเหลวอยู่ในสภาวะที่สมดุลซึ่งกันและกัน โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
จุดหลอมเหลวของสารเป็นสมบัติทางกายภาพที่สำคัญอย่างหนึ่งของสาร เพราะเป็นตัวชี้บอกว่าสารนั้นๆบริสุทธิ์หรือไม่ และในบางกรณีใช้พิสูจน์ชนิดของสารได้ ค่าของจุดหลอมเหลวจะบันทึกเป็นช่วงของอุณหภูมิ โดยเริ่มบันทึกค่าเมื่อของแข็งเริ่มเปลี่ยนสภาวะเป็นของเหลว ไปจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นของเหลวหมด ซึ่งสำหรับสารบริสุทธิ์จะมีช่วงของการหลอมเหลวแคบมาก คือประมาณ 1-2 oC จากสภาวะสมดุลระหว่างสถานะของแข็งและของเหลวที่กล่าวมาแล้ว สามารถแสดงถึงสภาวะของการเปลี่ยนแปลงสถานะ อุณหภูมิและเวลาได้ดังรูปที่ 6
รูปที่ 6  การเปลี่ยนสภาวะที่ขึ้นกับเวลาและอุณหภูมิของสารบริสุทธิ์
> 1 < - 2 - 3 - 4 - 5