วัตถุประสงค์
  เพื่อศึกษาหลักและวิธีการตกผลึกสารอินทรีย์
  เพื่อให้รู้จักใช้จุดหลอมเหลวในการระบุเอกลักษณ์ของสารอินทรีย์
   
วัตถุประสงค์ของบทเรียน