Kitisak Website - บทความ

NMR Output Applications

การนำผลวิเคราะห์จากเครื่อง Varian NMR-400 MHz ไปใช้งาน

การนำผลวิเคราะห์จากเครื่อง Varian NMR-400 MHz ไปใช้งาน

ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากเครื่อง nmr จะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลัก ๆ ดังนี้

1. Output paper หลังจากวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่อง Varian NMR-400 MHz แล้วโดยปกติจะได้รับผลวิเคราะห์เป็นกระดาษที่พิมพ์สเปกตรัมและข้อมูลในการวิเคราะห์บางส่วนเช่น วิเคราะห์อะไร โปรตอน คาร์บอน ใช้ตัวทำละลายอะไร วิเคราะห์เมื่อวันที่เท่าไหร่ หรืออื่น ๆ แล้วแต่จะสั่งออกมา สามารถนำไปวิเคราะห์โครงสร้าง หรือทำอย่างอื่นได้ตามต้องการ

2. Fid files เครื่องจะทำการบันทึกผลวิเคราะห์ไว้เป็นไฟล์ข้อมูลดิบในเครื่อง เรียกว่าไฟล์ fid ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์และแปรผลในภายหลังได้ อาจจะด้วยเครื่อง nmr เองหรือโอนย้ายไปประมวลผลโดยเครื่อง pc ด้วยโปรแกรมอื่น ๆ เช่น MestreC หรือ MNova เป็นต้น สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างได้หรือจะเก็บไว้เป็นไฟล์สำรองเพื่อนำกลับมาใช้ในภายหลัง

3. Postscript files เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เครื่องสามารถบันทึกให้เราได้คือไฟล์ประเภท Postscript (.ps) ซึ่งสามารถแปลงเป็นไฟล์ Pdf หรือแปลงเป็นไฟล์รูปภาพแบบอื่น ๆ ได้ทำให้เราสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายขึ้น เช่น นำไปประกอบในไฟล์เอกสารนำเสนอเช่น powerpoint หรือใช้ทำ poster หรือใส่ใน word ประกอบ thesis เป็นต้น โดยที่ไม่ต้องสแกนจากสเปกตรัมที่เป็นกระดาษซึ่งไม่ชัดและย่อขยายได้ลำบาก

นอกจากนี้เครื่อง nmr ยังสามารถบันทึกไฟล์ออกเป็นไฟล์รูปภาพประเภทอื่น ๆ ได้อีกหลายรูปแบบเช่น .gif .jpg .png .emf (และอื่น ๆ) ซึ่งทำได้ผ่านโปรแกรม jdesign แต่เท่าที่ลองใช้ยังยุ่งยากและปรับแต่งรูปภาพได้ลำบาก จึงไม่ค่อยใช้ครับ บันทึกเป็นไฟล์ .ps แล้วไปแปลงภายหลังทำได้ยืดหยุ่นกว่ามาก1. Output paper

    เป็นการพิมพ์ผลการวิเคราะห์จากเครื่อง nmr แบบปกติ อาจจะทำจากคำสั่ง เช่น pl pltext pscale page เป็นต้น หรืออาจจะเลือกจากเมนูที่อยู่ในหน้าต่าง Tcl-Tk panel ในส่วนของ More on this ก็ได้

 2. Fid files

    หลังจากเครื่องทำการวิเคราะห์เสร็จในแต่ละ experiment (เช่น 13C) เครื่องจะทำการบันทึกผลเป็นไฟล์เก็บไว้ในเครื่อง ดังรูป 13C-experiment จะชื่อ CARBON_01.fid เป็นต้น สำหรับ experiment อื่น ๆ จะมีชื่อตามเทคนิคที่วัด

    ซึ่งเราสามารถเรียกแต่ละ experiment ขึ้นมาประมวลผลได้ในภายหลัง ผ่านเมนู DATA , LOAD และ Process

 

3. Postscript files

    เมื่อเสร็จในแต่ละ experiment และหลังจากพิมพ์ผลการทดลองทางเครื่องพิมพ์แล้ว เราสามารถสั่งบันทึกผลเดียวกันนั้นเป็นไฟล์ Postscript ได้เลยเช่น เราสั่งพิมพ์ผลการทดลองด้วยคำสั่ง

    pl pltext pscale page

จากนั้นก็สั่งบันทึกผลเป็นไฟล์ Postscript ด้วยคำสั่ง

    pl pltext pscale page('PROTON_01.ps')

ก็จะได้ไฟล์ PROTON_01.ps มาและมีหน้าตาเหมือนกับที่เราพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ แต่จะมีปัญหาในการใช้คำสั่งนี้อยู่ตรงที่ ไฟล์ PROTON_01.ps จะถูกบันทึกไว้ที่โฟร์เดอร์หลักของผู้ใช้เช่นผู้ใช้เครื่องคือ vnmr1 ไฟล์ PROTON_01.ps ก็จะถูกบันทึกไว้ที่ /export/home/vnmr1 และหากมีไฟล์ชื่อซ้ำกันไฟล์เก่าจะถูกแทนที่ทันที วิธีแก้อาจจะเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่บันทึกก็ได้ สำหรับเครื่องที่ มข. แก้ไขด้วยการสร้างคำสั่งพิเศษขึ้นมาทำให้บันทึกไฟล์ไปที่โฟร์เดอร์เดียวกันกับไฟล์ fid เลย ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องไฟล์ใหม่ทับไฟล์เก่า

 

4. การนำไฟล์ Postscript ไปใช้งาน

    ไฟล์ Postscript สามารถนำไปเปิดได้ด้วยโปรแกรมจำพวก pdf viewer ทั่วไปเช่น adobe acrobat หรืออื่น ๆ และสามารถบันทึกไว้เป็นไฟล์ .pdf เก็บไว้ได้ หรือพิมพ์ออกไปยังเครื่องพิมพ์ได้ โดยไม่ต้องมาประมวลผลใหม่บนเครื่อง NMR นอกจากนั้นยังสามารถเปิดด้วยโปรแกรม illustrator เพื่อตกแต่งใส่สี และอื่น ๆ ได้แล้วเซฟเป็นไฟล์ภาพได้หลากหลายมาก สามารถนำไปใช้ในเอกสาร Word หรือประกอบการนำเสนอใน Powerpoint ได้

 

Netบทความแนะนำ