Kitisak Website - บทความ

ChemBioDraw - การใช้งานเบื้องต้น

การใช้งานโปรแกรม ChemBioDraw เบื้องต้น

การใช้งานโปรแกรม ChemBioDraw เบื้องต้น

ขอข้ามการติดตั้งไปเลยนะครับ เนื่องจากการติดตั้งก็เหมือนกับโปรแกรมทั่วไป ไม่มีอะไรยุ่งยากเป็นพิเศษอะไร ขอเริ่มที่การแนะนำหน้าตาโปรแกรมกันเลยหลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะพบหน้าตาโปรแกรมดังรูป ด้านบนก็เป็น เมนูบาร์ ถัดลงมาเป็น general toolbar ถัดลงมาอีกก็เป็น Style toolbar และที่สำคัญที่สุดก็คือ main toolbar

  พร้อมด้วยพื้นที่ทำงานสีขาว ๆ ขนาดเท่ากับ A4 หนึ่งหน้า ซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ในภายหลังว่าจะให้มีขนาดเท่าไหร่

 


ขอแนะนำเครื่องมือภายใน main toolbar ที่ใช้บ่อย ๆ ดังนี้

 • 1. เครื่องมือสำหรับเลือกวัตถุ ประกอบด้วย
    1.1) Lasso เป็นเครื่องมือเลือกวัตถุแบบลากเส้นอิสระรอบวัตถุ และ
    1.2) Marquee เป็นเครื่องมือเลือกวัตถุแบบลากเส้นเหลี่ยมรอบวัตถุ

 • 2. เครื่องมือเกี่ยวกับพันธะและรูปแบบของพันธะประกอบด้วย
    2.1) Solid bond สำหรับสร้างพันธะเดี่ยว
    2.2) Multiple Bonds สำหรับสร้างพันธะคู่ขึ้นไป
    2.3) Dashed Bond
    2.4) Hashed Bond
    2.5) Hashed Wedged Bond
    2.6) Bold Bond
    2.7) Wedged Bond
    2.8) Hollow Wedged Bond
    2.9) Wavy Bond

 • 3. Eraser : เป็นเครื่องมือสำหรับลบวัตถุต่าง ๆ

 • 4. Text : เป็นเครื่องมือสำหรับพิมพ์ตัวอักษร

 • 5. Pen Tools : เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างเส้นโค้ง หรือลูกศรโค้ง

 • 6. Arrow Tools : ไว้ทำลูกศรแบบต่าง ๆ

 • 7. Orbital Tools : ไว้สร้าง orbital แบบต่าง ๆ

 • 8. Drawing Tools : สำหรับสร้างรูปวาดแบบต่าง ๆ

 • 9. Bracket Tools : สำหรับสร้างวงเล็บหลาย ๆ แบบ

 • 10. Chemical Symbol Tools : ไว้สำหรับใส่ประจุ และอิเล็กตรอนอิสระ

 • 11. Templates : เป็นรูปวาดและโครงสร้างของโมเลกุลหรือรูปภาพแบบต่าง ๆ

 • 12. Cyclo-Ring แบบต่าง ๆ ที่มีการใช้งานบ่อย ประกอบด้วย
    12.1) Cyclopropane Ring
    12.2) Cyclobutane Ring
    12.3) Cyclopentane Ring
    12.4) Cyclohexane Ring
    12.5) Cycloheptane Ring
    12.6) Cyclooctane Ring
    12.7) Chair Cyclohexane 2 แบบ
    12.8) Cyclopentadiene
    12.9) Benzene

 

 


Document Settings การปรับเปลี่ยนค่าเกี่ยวกับไฟล์เอกสารของเรา ทั้งขนาดกระดาษ จำนวนหน้าและอื่น ๆ เกี่ยวกับโครงสร้างที่เราจะวาด ตัวอักษร สามารถกำหนดได้จากเมนู File / Document Settings... ส่วนแรกเป็นแท็บ
Layout

 • 1 Document Type เป็นการกำหนดขนาดกระดาษสำหรับทำงาน ว่าต้องการแบบไหนต่างกันที่ Poster มีหน้าเดียว แต่ขนาดเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่จะกำหนด ส่วน Pages จะเป็นขนาดมาตรฐานเช่น A4 A3 หรืออื่น ๆ แบบ pages นี้จะมีได้หลายหน้า

 • 2 Document Size จะเปลี่ยนตาม Document Type ถ้าเราเลือก poster ช่องกำหนดความสูง(Height) และความกว้าง (Width) จะให้เรากำหนดได้ ส่วนถ้าเลือก Document Type เป็น pages ช่องความสูง ความกว้างจะให้เรากำหนดเป็นสูงกี่หน้า กว้างกี่หน้าแทน

 • 3 Margins และ Page Overlap นั้นเราไม่ค่อยไปยุ่งกับส่วนนี้เพราะเราไม่พิมพ์ไฟล์ chemdraw ออกทางเครื่องพิมพ์กันเรามักสร้างโครงสร้างใน chemdraw แล้ว copy ไปใส่ในโปรแกรมอื่นมากกว่า

 • 4 Page Setup... เอาไว้เลือกขนาดกระดาษว่าเป็น A4 หรือขนาดอื่น ๆ และเกี่ยวกับการปรับแนวกระดาษว่าเป็นแนวนอน หรือแนวตั้งด้วย

 

 


Drawing เป็นส่วนการตั้งค่าเกี่ยวกับโครงสร้างทางเคมีที่เราจะวาด แบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

 • 1 Chain Angle เป็นการกำหนดขนาดกระดาษสำหรั

 • 2 Bond Spacing เป็นการกำหนดขนาดกระดาษสำหรั

 • 3 Fixed Length เป็นการกำหนดขนาดกระดาษสำหรั

 • 4 Bold Width เป็นการกำหนดขนาดกระดาษสำหรั

 


Drawing เป็นส่วนการตั้งค่าเกี่ยวกับโครงสร้างทางเคมีที่เราจะวาด แบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

 • 1 Chain Angle เป็นการกำหนดขนาดกระดาษสำหรั

 • 2 Bond Spacing เป็นการกำหนดขนาดกระดาษสำหรั

 • 3 Fixed Length เป็นการกำหนดขนาดกระดาษสำหรั

 • 4 Bold Width เป็นการกำหนดขนาดกระดาษสำหรั

 

 


Drawing เป็นส่วนการตั้งค่าเกี่ยวกับโครงสร้างทางเคมีที่เราจะวาด แบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

 • 1 Chain Angle เป็นการกำหนดขนาดกระดาษสำหรั

 • 2 Bond Spacing เป็นการกำหนดขนาดกระดาษสำหรั

 • 3 Fixed Length เป็นการกำหนดขนาดกระดาษสำหรั

 • 4 Bold Width เป็นการกำหนดขนาดกระดาษสำหรั

 

Netบทความแนะนำ