Kitisak Website - ประกาศคะแนน

ประกาศคะแนน 313 353

ประกาศคะแนน 313 353

ประกาศคะแนนวิชา 313 353 ในส่วน Chemdraw

เป็นคะแนนของการบ้าน 3 คะแนน และ สอบ midterm 15 คะแนน รวม 18 คะแนน

      ใส่รหัสนักศึกษา ตัวอย่าง 463000000-0
สูงสุด = 18 คะแนน
ต่ำสุด = 6 คะแนน

 

Netบทความแนะนำ