สวัสดีค่ะ
Hompage นี้ครูต้องการให้นักศึกษาที่เรียน วิชา อินทรีย์เคมีเบื้องต้น ได้ทบทวนบางหัวข้อที่ต้องใช้จินตนาการ ที่ครูได้สอน และอธิบายแล้ว อย่างละเอียดในห้องเรียนยังไม่มีจุดประสงค์ที่จะให้นักศึกษาเรียน ด้วยตนเอง โดยไม่ได้ฟังคำอธิบายมาก่อนจึงไม่ลงทุก slide ที่ได้สอนให้ ควรจะนำ sheetsที่จดจากหัองเรียนมาประกอบด้วย เสมอ อย่างไรก็ตาม Hompage นี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ครูจะทยอยทำเรื่อยๆ ให้กด refresh ที่ menu bar ทุกครั้งเพื่อจะได้ update ข้อมูล
เปิดเทอมใหม่นี้ ครูก็อยากจะให้นักศึกษาทุกคนตั่งใจเรียนให้มาก ๆ นะคะ


by...............อ.ขวัญใจ กนกเมธากุล

 
ประกาศคะแนน 312 112
ประกาศคะแนน 312 112 (Inter)
กำหนดการเรียนการสอนวิชา 312 112
กำหนดการเรียนการสอนวิชา 312 113
หนังสือที่ใช้อ่านประกอบการเรียน
 
 
 
  อ.อารยัน จันศรี
  อ.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
  อ.อัจฉรา ศิริมังคะลา
 

มีผู้เยี่ยมชมแล้ว
   

ตั้งแต่ 8 ธันวาคม 2542

( ปรับปรุงล่าสุด 25 เม.ย. 2560 )

 
 
ออร์บิทัล 
sp3 sp2 และ sp ไฮบริไดเซชันของคาร์บอน (sp3 sp2 และ sp Hybridization of carbon) (234 kb)
ไฮบริไดเซชันของมีเทน (Hybridization of methane) (74 kb)
ไฮบริไดเซชันของอีเทน (Hybridization of ethane) (163 kb)
ไฮบริไดเซชันของเอทิลีน (Hybridization of ethylene) (168 kb)
ไฮบริไดเซชันของอะเซทิลีน (Hybridization of acetylene) (173 kb)
intermediate_web (สารมัธยันต์-สำคัญสำหรับการเขียนกลไกการเกิดปฏิกิริยา)
 
 
1234carbon_web (ชนิดของคาร์บอน)
IUPAC_web (ตัวอย่างการเรียกชื่อสารประกอบอัลเคน อัลคีน และ อัลไคน์)
alkaneHome-web (การบ้าน-อัลเคน)
Markovnikov's rule (กฏของมาร์คอฟนิคอฟ์)
alkeneHome-web (การบ้าน-อัลคีน)
alkynehome_web (การบ้าน-อัลไคน์)
แบบฝึกหัด 1 (แนะนำให้ทำ)
แบบฝึกหัด 2 (แนะนำให้ทำ)
แบบฝึกหัด 3 (แนะนำให้ทำ)
แบบฝึกหัด 4 (แนะนำให้ทำ)
 
Electrophilic Substitution of Benzene (กลไกการเกิดปฏิกิริยาการแทนที่ของ E+ ในเบนซีน)
donatedBen-web (กลไกการเกิดปฏิกิริยาของหมู่ o, p -director)
withdraw (กลไกการเกิดปฏิกิริยาของหมู่ m-director)
AromaticHome (การบ้านอะโรมาติก)
 
SteroHome (การบ้านสเตอริโอเคมี-การดู Z-E และ R-S)

1.สื่อการสอนเรื่อง Extraction

2. สื่อการสอนเรื่อง Chromatography

3. สื่อการสอนเรื่อง Crystallization

 
ออกแบบและปรับปรุงโฮมเพจโดย กิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์