การทดลอง

  นำตัวอย่างสารอินทรีย์ของผสม (กรด เบสและกลาง) 1.5 g ที่ได้รับแจกไปละลายด้วย 40 ml แล้วเทลงในกรวยแยก และสกัดด้วย 6 M HCl 2 ครั้ง ๆ ละ 20 ml แยกชั้นน้ำรวมกันเรียกว่า acidic extract เก็บไว้ สำหรับชั้น นำไปสกัดต่อด้วย 3 M NaOH 2 ครั้ง ๆ ละ 20 ml แยกชั้นน้ำรวมกันเรียกว่า basic extract เก็บไว้ เทชั้น ออกทางปากกรวย แล้วดูดความชื้นด้วย anhydrous ทิ้งไว้ 10-15 นาที แล้วกรองออกด้วยการกรองธรรมดา โดยใช้สำลีแทนกระดาษกรอง ระเหยตัวทำละลายออกจนหมด ทำให้แห้ง ชั้งน้ำหนักของสารที่ได้และหาจุดหลอมเหลว
น้ำชั้น acidic extract ที่เก็บไว้ไปแช่ในอ่างน้ำแข็ง แล้วทำให้สารละลายเป็นกลางด้วย 3M NaOH จะมีตะกอนเกิดขึ้น กรองตะกอนแบบสูญญากาศทำให้แห้ง นำไปชั่งน้ำหนักและหาจุดหบอมเหลวของเบสที่แยกได้
น้ำชั้น base extract ที่เก็บไว้ไปแช่ในอ่างน้ำแข็ง แล้วทำให้สารละลายเป็นกลางด้วย 6 M HCl จะมีตะกอนเกิดขึ้น กรองตะกอนแบบสูญญากาศทำให้แห้ง นำไปชั่งน้ำหนักและหาจุดหบอมเหลวของกรดที่แยกได้
คำสั่ง ให้บอกลักษณะและชื่อสารทั้งสามที่สกัดแยกได้ โดยเปรียบเทียบจุดหลอมเหลวกับสารในรูปที่ 4.2
ตัวอย่างรายงานการทดลอง
 

คำแนะนำการใช้งาน
 
ในการเปิดดูจำลองการทดลองนั้น จะปรากฎหน้าต่าง Security Warning และ Authorware Web Player Security ขึ้น ให้ตอบ Yes (ในหน้าต่าง Security Warning) และ OK (ในหน้าต่าง Authorware Web Player Security) ตามลำดับ ดังรูป 

Extraction Version 1.0