<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> วัตถุประสงค์
 
 
 
 
 
 
 
  วัตถุประสงค์

 
1. เพื่อต้องการให้นิสิต - นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการแยกสารอินทรีย์โดยวิธีการสกัดด้วย ตัวทำละลาย 2 ชนิด ซึ่งเป็นตัวอย่างการประยุกต์ความรู้เบื้องต้นทางเคมีเช่น ความรู้เรื่อง กรด-เบสและ ความรู้เรื่องการละลาย มาใช้ประโยชน์ในการแยกสารอินทรีย์
 
2. เพื่อให้นิสิต - นักศึกษาได้ฝึกทดลองปฏิบัติจากห้องปฎิบัติการจำลอง ให้เข้าใจถึงขั้นตอน เทคนิคและวิธีการ ทดลองก่อนลงมือทดลองจริงในห้องปฏิบัติการ
 
   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าCAI เรื่องนี้จะมีประโยชน์สำหรับนิสิต - นักศึกษา ที่เรียนวิชาเคมีอินทรีย์และสำหรับผู้ สนใจทั่วไป หากมีข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำใด ๆ กรุณาส่งไปที่ ผศ. ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุล หรือ ผศ.อารยัน จันศรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 หรือที่ kwanjai@kku.ac.th หรือ arachai@kku.ac.th จักขอบคุณยิ่ง
 
 

Extraction Version 1.0