ข้อมูลผู้ทำแบบทดสอบ
ชื่อ-สกุล :
รหัส :
 
คะแนนที่ได้
แบบทดสอบก่อนเรียน : คุณไม่ได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน :
  แบบทดสอบหลังเรียน
ถูก ผิด ข้อที่
       
1 การสกัดด้วยตัวทำละลายเป็นเทคนิคการแยกสารออกจากของผสมโดยใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสม
       
2 การสกัดด้วยตัวทำละลายใช้แยกสารมากกว่า 2 ชนิดไม่ได้
       
3 การสกัดด้วยตัวทำละลายส่วนใหญ่ สารละลายจะแยกเป็น 2 ชั้น คือ ชั้นน้ำ (aqueous layer) และชั้นสารอินทรีย์ (organic layer) ซึ่งชั้นน้ำจะอยู่ชั้นล่าง เสมอ
       
4 การสกัดหลายครั้ง (multiple extraction) โดยใช้ตัวทำละลายปริมาณน้อย จะสกัดสารได้มากกว่าสกัดครั้งเดียวที่ใช้ตัวทำละลายปริมาณมาก
       
5 การสกัดด้วยตัวทำละลาย 2 ชนิด จะใช้แยกสารที่เป็นของเหลวเท่านั้น
       
6 ค่าความหนาแน่นของตัวทำละลาย จะสามารถบอกได้ว่าตัวทะละลายใดอยู่ชั้นบนหรือชั้นล่าง
       
7 การสกัดโดยอาศัยคุณสมบัติทางเคมี โช้แยกสารอินทรีย์ผสมที่เป็น กรด เบส และกลางออกจากกันได้
       
8 ในการแยกสารอินทรีย์ กรด เบส และกลาง ออกจากกันโดยการสกัดนั้นต้องเปลี่ยนคุณสมบัติบางสารให้ละลายน้ำก่อนเพื่อแยกออกจากตัวทำละลายอินทรีย
       
9 ในการแยกของผสม benzoic acid, benzophenone และ p-nitroaniline ที่ละลายในตัวทำละลาย CH2Cl2 เมื่อสกัดด้วย 6M HCl จะได้ benzoic acid ออกมาในชั้นน้ำ
       
10 ในข้อ 9 เมื่อสกัดชั้นตัวทำละลายอินทรีย์ (CH2Cl2) ด้วย 3M NaOH สารละลายน้ำที่ได้เรียกว่าชั้น basic extract ซึ่งจะได้เกลือของกรดละลายอยู่
       
11 สารดูดความชื้น anhydrous Na2SO4 ที่ใช้ดูดน้ำที่ปนมากับชั้นตัวทำละลายอินทรีย์ จะกรองออกโดยใช้กรวยกรองแก้วแบบธรรมดา
       
12 เมื่อได้ตะกอนในชั้นน้ำ ต้องแยกออกโดยการกรองแบบสุญญากาศ แล้วนำผลึกไปตกผลึกเพื่อให้บริสุทธิ์ขึ้นก่อนน้ำไปหาจุดหลอมเหลว
       
13 ในระหว่างการสกัดทุกครั้งต้องเปิดก๊อกเพื่อปล่อยก๊าซออกอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความดันที่เกิดขึ้นในกรวยแยก
       
14 เมื่อตัวทำละลายทั้งสองไม่แยกชั้นกัน (อิมัลชัน) จะแก้โดยการใส่สารละลายอิ่มตัวของเกลือ NaCl ลงไปเพื่อแย่งที่การละลายในชั้นน้ำเรียกว่าวิธี salting in
       
15 สมการที่แสดงการสกัดสารที่เป็นเบสออกจากชั้นสารอินทรีย์คือ ชั้นสารอินทรีย์ R-NH2+HCl ---------> RNH3+Cl-     ชั้นน้ำ
       
       
     
ก่อนส่งคำตอบ ควรตรวจสอบว่าได้ตอบครบหมดทุกข้อ

( ในข้อที่ไม่ตอบจะถือว่าได้ 0 คะแนน )
       
     
Extraction Version 1.0