<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> คำขอบคุณ
 
 
 
 
 
 
 
  คำขอบคุณ

 
ขอขอบคุณ ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสร้างสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
ขอขอบคุณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ที่ให้ความสะดวกในการใช้ห้องปฏิบัติการตลอดจนอุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการอินทรีย์เคมีในการถ่ายทำ VDO และให้ความอนุเคราะห์สารเคมีในการทดลอง
 
ขอขอบคุณ คุณนิวรณ์ อินทศิลา ภาควิชาเคมี ในการเตรียมสารเคมีและอุปกรณ์ในการทดลอง
 

Extraction Version 1.0