CAI on the NET
 
  ระบบที่แนะนำ
- windows 98 ขึ้นไป
- IE 5 ขึ้นไป
- การเปิดเข้าชมในส่วนนี้อาจช้าเนื่องจากต้องทำการ load plugin จาก Website ของ Macromedia ดังนั้นควรทำการ login เพื่อให้สามารถติดต่อกับระบบ internet ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก่อนการเปิดเข้าชม CAI
- ในการชม CAI Authorware ผ่านระบบ LAN นั้นยังมีข้อจำกัดเรื่องความเร็วของระบบ และเครื่องคอมฯ ที่ใช้อยู่มาก หากใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงจะช่วยในการชมรวดเร็วขึ้น
 
  คำแนะนำการชม
- ในการชม CAI Authorware ผ่านระบบ LAN นั้นจะมีกรอบ Security Warning ขึ้น (ดังรูป) ให้ตอบ Yes
 
 
- จากนั้นจะมีกรอบ Authorware Web Player Security ขึ้น (ดังรูป) ให้ตอบ OK
 
 
 
 
 
  CAI Authorware by kitisak
 

CAI of Chromatography

 
หากมีหน้าต่างโต้ตอบขึ้นมา ให้ตอบ Yes หรือ OK ทั้งหมด