ผู้เยี่ยมชม : 692881     
หน้าหลัก | คณะผู้บริหาร | บุคลากร | หลักสูตร | ภาพกิจกรรม  
   

คณะผู้บริหาร ภาควิชาเคมี

 
 
 
เกี่ยวกับภาควิชาเคมี
   
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต. ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร 043-009700 ต่อ 12371
Fax: 043-202373
   
  >> สายตรงหัวหน้าภาควิชาเคมี
   
เว็บไซต์บุคลากร

เว็บไซต์สายผู้สอน
 อ.ไฉนพร ด่านวิรุทัย
 อ.ขวัญใจ นกเมธากุล
 อ.อารยัน จันศรี
 อ.อัจฉรา ศิริมังคะลา
 อ.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
 อ.พิทักษ์ นาสมใจ
 อ.สุจิตรา ยังมี
 อ.พนาวัลย์ หมู่โสภณ
 อ.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
 อ.สมเกียรติ ศรีจารนัย
 อ.ปริญญา ธีรมงคล

เว็บไซต์สายสนับสนุน
 นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์
 
เว็บไซต์แนะนำ
 

งานคืนสู่เหย้าวิทยาเคมีขอนแก่น” ครั้งที่ 2
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

คณะวิทยาศาสตร์
 

ระบบ Sci-Office
 

ระบบบริการการศึกษา
 

สำนักวิทยบริการ
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์
 

บัณฑิตวิทยาลัย
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
 
 

สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 
 หัวหน้าภาควิชาเคมี

ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
หัวหน้าภาควิชาเคมี
เบอร์ภายใน : 208, 503
 
 รองหัวหน้าภาควิชาเคมี
รศ.ดร.นิธิมา เคารพาพงศ์
รองหัวหน้าภาควิชาเคมี ฝ่ายวิชาการและวิจัย
เบอร์ภายใน : 206


ดร.พูนสุข ภูสิมมา
รองหัวหน้าภาควิชาเคมี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 206


ผศ.ดร.ศิรินุช ลอยหา
รองหัวหน้าภาควิชาเคมี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
เบอร์ภายใน :


ผศ.ดร.พนาวัลย์ หมู่โสภณ
เลขาภาควิชาเคมี
เบอร์ภายใน : 207


   
   
 อื่น ๆ
 
ดร.นนทิภา สุพรรณไชยมาตย์
เจ้าหน้าที่การเงินภาควิชาเคมี
เบอร์ภายใน : 504

ดร.พิทยากรณ์ น้อยทรงค์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ
เบอร์ภายใน : 211


   
 
   
  ออกแบบและพัฒนาโดย กิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์