ผู้เยี่ยมชม : 699520     
หน้าหลัก | คณะผู้บริหาร | บุคลากร | หลักสูตร | ภาพกิจกรรม  
   

อบรมเชิงปฏิบัติการ

 
 
 
เกี่ยวกับภาควิชาเคมี
   
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต. ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร 043-009700 ต่อ 12371
Fax: 043-202373
   
  >> สายตรงหัวหน้าภาควิชาเคมี
   
เว็บไซต์บุคลากร

เว็บไซต์สายผู้สอน
 อ.ไฉนพร ด่านวิรุทัย
 อ.ขวัญใจ นกเมธากุล
 อ.อารยัน จันศรี
 อ.อัจฉรา ศิริมังคะลา
 อ.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
 อ.พิทักษ์ นาสมใจ
 อ.สุจิตรา ยังมี
 อ.พนาวัลย์ หมู่โสภณ
 อ.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
 อ.สมเกียรติ ศรีจารนัย
 อ.ปริญญา ธีรมงคล

เว็บไซต์สายสนับสนุน
 นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์
 
เว็บไซต์แนะนำ
 

งานคืนสู่เหย้าวิทยาเคมีขอนแก่น” ครั้งที่ 2
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

คณะวิทยาศาสตร์
 

ระบบ Sci-Office
 

ระบบบริการการศึกษา
 

สำนักวิทยบริการ
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์
 

บัณฑิตวิทยาลัย
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
 
 

สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 
   รายละเอียดการอบรม  
 
   
หัวข้อการอบรม : การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นจากเครื่อง NMR-400 MHz ด้วยโปรแกรม MNova
   
เกี่ยวกับโปรแกรม : โปรแกรม MNova เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการประมวลผลทดสอบจากเครื่อง NMR ที่มีความสามารถสูง สามารถทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ได้ รองรับไฟล์ข้อมูลจากเครื่อง NMR หลากหลายทั้งจาก Varian และ Bruker สามารถประมวลผลได้ทั้งข้อมูล 1D-Experiments และ 2D-Experiments อีกทั้งสามารถบันทึกผลที่ได้เป็นข้อมูลในหลายรูปแบบเช่น .pdf .ps .jpg .gif .png .eps ฯลฯ ทำให้สามารถนำผลที่ได้ไปใช้งานได้สะดวก
   
เนื้อหาการอบรม : 1. เทคนิคพื้นฐานของ NMR ความหมายและประโยชน์ที่ได้รับ
2. การติดตั้ง MNova และการขอ Trial License
3. องค์ประกอบของโปรแกรม MNova
4. การปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเบื้องต้นของสเปกตรัม
5. การประมวลผลข้อมูล 1H และ 13C
6. การทำ Phase Correction และ Baseline Correction
7. การย่อและขยายสเปกตรัม
8. การเพิ่ม/ลดความสูงสเปกตรัม
9. การปรับสี/ความหนาของสเปกตรัม
10. การปรับสเกล เส้นระดับ ชนิดและขนาดตัวอักษร
11. การปรับค่า Solvent Reference
12. การทำ Peak list และการปรับแต่ง
13. การทำ Integration สเปกตรัมและการปรับแต่ง
14. การหาค่า J และการปรับแต่ง
15. การทำ Cutting สเปกตรัม
16. การซ้อนสเปกตรัม (Expansion)
17. การทำ Stack Spectrum
18. การทำ Line Fitting
19. การประมวลผลและการปรับแต่ง DEPT
20. การประมวลผลและการปรับแต่ง gCOSY
21. การประมวลผลและการปรับแต่ง NOESY
22. การประมวลผลและการปรับแต่ง CIGAR
23. การประมวลผลและการปรับแต่ง gHMBC
24. การประมวลผลและการปรับแต่ง gHMQC
25. การประมวลผลและการปรับแต่ง gHSQC
   
วัน-เวลา : วัน ศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.30-16.00 น.
   
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ อาคาร SC.8210
   
ผู้เข้าร่วมอบรม : นักศึกษา บุคลากรภาควิชาเคมี และผู้ที่สนใจ (รับจำนวนจำกัด)
   
ค่าใช้จ่าย : ฟรี (สนับสนุนงบดำเนินการจาก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ หน่วยวิจัยเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
   
  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
1. ผศ.ดร. พนาวัลย์ หมู่โสภณ ที่ปรึกษา
2. นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์ กรรมการ (วิทยากร) (email : kitisakpo@kku.ac.th)
 
 
   
  ออกแบบและพัฒนาโดย กิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์