ประวัติการก่อตั้ง

 
จากนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยวิจัย
 

เป้าหมายของกลุ่มวิจัย

 
1. หาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีศักยภาพทางการแพทย์ และ/หรือ ทางการเกษตร จากพืช ราและจุลินทรีย์
2. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีความเข้มแข็ง โดยมีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง
3. สร้างกลุ่มนักวิจัย ที่มีการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างสหสาขาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ผลิตนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นนักวิจัยที่ดีและมีคุณภาพ
5. ผลิตผลงานที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ และ สามารถนำไปวิจัยและพัฒนาต่อยอดได้
6. มีฐานข้อมูลของงานวิจัยทางด้านเคมีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ