กิจกรรมของกลุ่มวิจัย

 

1. สร้างระบบพี่เลี้ยง

การเขียนขอทุนวิจัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเขียนบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติ
 
 

2. สนับสนุน อุปกรณ์ สารเคมี

เครื่องแก้ว และสิ่งจำเป็นสำหรับการวิจัย
 
 

3. สนับสนุนการสร้างห้องปฏิบัติการ

เพาะเลี้ยงเชื้อราและทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์
 
 

4. เปิดห้องปฏิบัติการ

เปิดห้องปฏิบัติการให้นักศึกษาภายใต้อาจารย์ที่อยู่ในและนอกกลุ่มวิจัย ได้ทำวิจัยด้านการสกัดและแยกสารจากธรรมชาติ (คณะแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์)
 
 

5. เปิดอบรม

เปิดอบรมด้านการสกัด แยก และวิเคราะห์โครงสร้างของสารอินทรีย์และสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แก่อาจารย์และนักศึกษาทั่วไป
 
 

6. เป็นแกนหลักของเครือข่ายการพัฒนานักวิจัย

สาขาเคมี-เภสัช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2550-ปัจจุบัน)