บุคลากรกลุ่มวิจัย

 
         

รศ.ดร.สมเดช กนกเมธากุล
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข.

ประธานกลุ่มวิจัย

 
รศ.ดร.วิวัฒน์ หาญวจนวงศ์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข.

สมาชิก

 
รศ.ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุล
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข.

เลขาวิจัย

         

รศ.ดร.ฉวี เย็นใจ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข.

สมาชิก

 
ดร.ศิริรัตน์ สดงาม
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข.

สมาชิก

 
ดร.ศิริรัตน์ สดงาม
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข.

สมาชิก

         

รศ.ดร.ฉวี เย็นใจ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข.

สมาชิก

 
ดร.ศิริรัตน์ สดงาม
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข.

สมาชิก

 
ดร.ศิริรัตน์ สดงาม
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข.

สมาชิก

         

รศ.ดร.ฉวี เย็นใจ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข.

สมาชิก

 
ดร.ศิริรัตน์ สดงาม
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข.

สมาชิก

 
ดร.ศิริรัตน์ สดงาม
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข.

สมาชิก

         

รศ.ดร.ฉวี เย็นใจ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข.

สมาชิก

 
ดร.ศิริรัตน์ สดงาม
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข.

สมาชิก

 
ดร.ศิริรัตน์ สดงาม
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข.

สมาชิก