ผู้เยี่ยมชม : 687983     
หน้าหลัก | คณะผู้บริหาร | บุคลากร | หลักสูตร | ภาพกิจกรรม  
   

บุคลากร ภาควิชาเคมี

 
 
 
เกี่ยวกับภาควิชาเคมี
   
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต. ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร 043-009700 ต่อ 12371
Fax: 043-202373
   
  >> สายตรงหัวหน้าภาควิชาเคมี
   
เว็บไซต์บุคลากร

เว็บไซต์สายผู้สอน
 อ.ไฉนพร ด่านวิรุทัย
 อ.ขวัญใจ นกเมธากุล
 อ.อารยัน จันศรี
 อ.อัจฉรา ศิริมังคะลา
 อ.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
 อ.พิทักษ์ นาสมใจ
 อ.สุจิตรา ยังมี
 อ.พนาวัลย์ หมู่โสภณ
 อ.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
 อ.สมเกียรติ ศรีจารนัย
 อ.ปริญญา ธีรมงคล

เว็บไซต์สายสนับสนุน
 นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์
 
เว็บไซต์แนะนำ
 

งานคืนสู่เหย้าวิทยาเคมีขอนแก่น” ครั้งที่ 2
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

คณะวิทยาศาสตร์
 

ระบบ Sci-Office
 

ระบบบริการการศึกษา
 

สำนักวิทยบริการ
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์
 

บัณฑิตวิทยาลัย
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
 
 

สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 
 สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์   สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
 1. รศ.สุธา ภู่สิทธิศักดิ์
 2. รศ.ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง
 3. รศ.รัตนา มหาชัย
 4. รศ.ดร.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย
 5. รศ.ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
 6. รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย
 7. ผศ.ดร.รจนา บุระคำ
 8. ผศ.ดร.วิทยา เงินแท้
 9. ดร.สุธาสินี บุญเชียงมา

 1. รศ.ดร.ไฉนพร ด่านวิรุทัย
 2. ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย
 3. ผศ.ดร.ทิพาภรณ์ ศรีธัญรัตน์
 4. ผศ.ดร.อัจฉรา ศิริมังคะลา
 5. ผศ.ดร.คัชรินทร์ ศิริวงศ์
 6. ดร.จิตติมา เลาห์พงศ์ไพศาล
 7. ดร.สุวัตร นานันท์
 8. ดร.กิ่งแก้ว ฉายากุล
 9. ดร.พิทยากรณ์ น้อยทรงค์

 สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์   สาขาวิชาเคมีประยุกต์
 1. ศ.ดร.สุจิตรา ยังมี
 2. ผศ.ดร.จินดา เข็มประสิทธิ์
 3. ผศ.ดร.สมหญิง ลีลาทรัพย์เจริญ
 4. รศ.ดร.นิธิมา เคารพาพงศ์
 5. ผศ.ดร.อัญชุลี ฉวีราช
 6. ดร.ศิรินุช ลอยหา
 7. ดร.สุจิตรา กลิ่นศรีสุข
 8. ดร.พูนสุข ภูสิมมา
 9. ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก
 

 1. ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
 2. ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์
 3. ผศ.ดร.ปวีณา ฆารไสว
 4. ผศ.ดร.สิทธิพงษ์ อำนวยพานิชย์
 5. ผศ.ดร.สุรางคนา มาตย์วิเศษ
 6. ดร.วิจิตรา วิเชียรศรี
 7. ดร.โฉมศรี ศิริวงศ์ - ลาศึกษาต่อ
 

 สาขาวิชาเคมีอินทรีย์  บุคลากรสายสนับสนุน
 1. รศ.ดร.สมเดช กนกเมธากุล
 2. รศ.ดร.วิวัฒน์ หาญวจนวงศ์
 3. ผศ.อารยัน จันศรี
 4. รศ.ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุล
 5. ผศ.ดร.พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์
 6. รศ.ดร.ฉวี เย็นใจ
 7. ผศ.ดร.ชนกพร เผ่าศิริ
 8. ดร.ศิริรัตน์ สดงาม
 9. ผศ.ดร.พนาวัลย์ หมู่โสภณ
 10. ดร.พิทักษ์ นาสมใจ
 11. ดร.มงคล บัวใหญ่รักษา
 12. ดร.รัศมี เหล็กพรหม
 
 

 1. นักวิทยาศาสตร์
 2. พนักงานห้องทดลอง
 3. เจ้าหน้าที่สารบรรณ
 4. พนักงานทำความสะอาด
 

   

 
 
   
  ออกแบบและพัฒนาโดย กิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์