<< Back    
หน้าหลัก | คณะผู้บริหาร | บุคลากร | หลักสูตร | ภาพกิจกรรม  
 

สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์


บุคลากร ภาควิชาเคมี

 
 
 
 
ชื่อ-สกุล : ดร.จิตติมา เลาห์พงศ์ไพศาล
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
อีเมล์ : lchitt@kku.ac.th
เบอร์โทร : 304, 401
Website : -
 
 
ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
-

บทความทางวิชาการ
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ (การประชุมวิชาการ วารสาร)
-


 
   
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต. ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร 043-009700 ต่อ 12371 Fax: 043-202373
ออกแบบและพัฒนาโดย กิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์