<< Back    
หน้าหลัก | คณะผู้บริหาร | บุคลากร | หลักสูตร | ภาพกิจกรรม  
 

สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์


บุคลากร ภาควิชาเคมี

 
 
 
 
ชื่อ-สกุล :รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย
ตำแหน่งทางวิชาการ :รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
อีเมล์ :sakcha2@kku.ac.th
เบอร์โทร :403
Website :-
 
 
ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
1. ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย (2534) เอกสารประกอบการสอน วิชา 312 105 เคมีทั่วไป ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (216 หน้า)
2. ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย (2541) โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ภาควิชาเคมี คณะวิทยา-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เรียบเรียงและปรับปรุงใหม่ 214 หน้า)
3. ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย (2543) หลักการเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้เทคนิคคู่ควบในเคมีวิเคราะห์ พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นการพิมพ์ จ. ขอนแก่น (202 หน้า)
4. ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย (2547) เคล็ด(ไม่ลับ)กับคนทำแล็บ (ISBN 974-435-912-9) หนังสือก๊อปปี้ พริ้นท์ พิมพ์ที่ที่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น (48 หน้า)
5. ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย (2549) การวิเคราะห์เชิงความร้อน และแคลอริเมทรี (Thermal Analysis and Calorimetry) หนังสือก๊อปปี้พริ้นท์ ทำปกเข้าเล่มที่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (268 หน้า)

บทความทางวิชาการ
1. ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย และ ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ (2533) องค์ประกอบของกรดไขมันระเหยง่ายในของเหลวรูเมนโคกระบือ วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 18 (30): 152-156.
2. ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย (2540) เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาออกซิเดชันและการผุกร่อน วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 25 (4) : 329-333.
3. ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย (2541) ไอโอโนฟอร์กับไอออน-ซีเล็กทีพอิเล็กโตรด วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 26(1): 12-17.

ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ (การประชุมวิชาการ วารสาร)
1. Pongpinyo, P., Wongphattanagul., W., Hengrasmee, S. and Chanthai, S. (2006) Chemically modified silica gel with DETA-silane as bonded stationary phase for gas-solid chromatography – A theoretical and practical approach. Inter. J. Pure and Applied Chem., 1(3) (inpress).
2. Pongpinyo, P., Wongphattanagul., W., Hengrasmee, S. and Chanthai, S. (2006) Chemically modified silica gel with DETA-silane as complexing bonded sorbent for precencentration and determination of heavy metal in natural water using solid-phase extraction method. Inter. J Pure and Applied Chem., 1(3) (inpress)
3. Chanthai, S., Charoentud, T., Ruangviriyachai, C. and Danvirutai, P. (2006) Solid-phase extraction and HPLC analysis of trace aldehydes as their 2,4-dinitrophenylhydrazones in local Thai wines. Inter. J. Pure and Applied Chem., 1(2): 235-244.
4. Chanthai, S., Kunno, R., Ruangviriyachai, C. and Danvirutai, P. (2006) Determination of some mineral contents in Thai fruit wines by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry. Inter. J. Pure and Applied Chem., 1(2): 245-251.
5. Chanthai, S., Ogawa, M., Tamiya, T., and Tsuchiya, T. (1998) Studies on thermal denaturation profiles of holo- and reconstituted myoglobins from bonito and sperm whale. Fisheries Sci., 64(3), 411-414.
6. Chanthai, S., Nieda, K., Ogawa, M., Tamiya, T., and Tsuchiya, T. (1998) Effect of heating on autoxidation rates of fish holo- and reconstituted myoglobins. Fisheries Sci., 64(4), 574-577.
7. Chanthai, S., Nieda, K., Ogawa, M., Tamiya, T., and Tsuchiya, T. (1998) Changes in light scattering intensity of fish holo-, apo- and reconstituted myoglobins under thermal denaturation. Fisheries Sci., 64(5), 846-847.
8. Chanthai, S., Ogawa, M., Tamiya, T., and Tsuchiya, T. (1996) Studies on thermal denaturation of fish myoglobins using differential scanning calorimetry, circular dichroism, and tryptophan fluorescence. Fisheries Sci., 62 (6), 927-932.
9. Chanthai, S., Ogawa, M., Tamiya, T., and Tsuchiya, T. (1996) Studies on thermal denaturation of fish apomyoglobins using differential scanning calorimetry, circular dichroism, and fluorescence. Fisheries Sci., 62 (6), 933-937.
10. Wanapat, M., Sriwattanasombat, P., and Chanthai, S. (1985) The utilization of diets containing untreated rice straw, urea-ammonia treated rice straw and urea-ammonia treated rice straw and water hyacinth (Eichhornia crassipes) Trop. Anim. Prod., 10:50.

วารสารในประเทศ
11. Chanthai, S. Phuwongpha, N. and Danvirutai, P. (2005) Analysis of lead and arsenic in local spirits. KKU Sci. J. 33 (3-4): 98-104. (in Thai)
12. Chanthai, S., Phuvongpa, N. and Danvirutai, P. (2005) Chemical analysis of locally produced wines. Part II. Total solids and some heavy metals. J. Academic service center Khon Kaen University, 13 (1): 36-40 (in Thai).
13. Sutthiparinyanont, S., Ruangviriyachai, C., Priprem, A. and Chanthai, S. (2005) Effect of Pseudomonas putida siderophore on plasma iron. KKU research J. (Graduate Studies), 5(2): 74-79.
14. Trivong, Y., Wajiprasi, S., Srithunyarat, T. and Chanthai, S. (2004) Analysis of thermal properties of some organic mixtures by scanning differential calorimetry. KKU Sci. J. 32(3): 168-177 (in Thai).
15. Chanthai, S. and Danvirutai, P. (2004) Chemical analysis of locally produced wines. Part I. Acidity and organic compounds. J. Academic service center Khon Kaen University, 12(1): Jan.-Mar., 23-29 (in Thai).
16. Ruttanasook, S., Techawongstien, S., Techawongstien, S. and Chanthai, S. (2003) Studies on capsaicin contents of some chilli varieties. Agricultural Sci. J., 34 (1-3, Suppl.): 432-435 (in Thai).
17. Chanthai, S., Nangtarach, S., Mool-a-mart, S., Nantachai, K. and Danvirutai, P. (1999) Determination of alcohols and other volatiles in mango and grape wines by gas chromatography. J. Science KKU, 27(3): 137-142 (in Thai).
18. Chanthai, S. (1997) Determination of volatile fatty acids in rumen fluid sample. J. Sci. KKU, 25 (4): 314-319 (in Thai).
19. Wanapat, M., Praserdsuk, S., Chanthai, S., Sivapraphagon, A. (1983) Improvement of rice straw utilization by ensiling with urea for cattle during the dry season. Thai J. Agric. Sci., 16: 267 (in Thai).

การเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral presentation)
20. Chanthai, S., Tessiri, T., Wangboonskul, J. Ruangviriyachai, C. and Tsuchiya, T. (2005) Development and validation of high performance liquid chromatographic method using 2,4-dinitrophenylhydrazine as electroactive labeling reagent for medroxyprogesterone acetate in plasma. Paper presented at the International Conference on Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends and Applications. Oct. 2-6, Iraklion, Crete, Greece.
21. Charoentud, T., Ruangviriyachai, C., Danvirutai, P. and Chanthai, S. (2005) Analysis of aldehydes as their 2,4-dinitrophenylhydrazones in local Thai wines by solid-phase extraction and HPLC. Paper presented at the 1st International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. March 22-25, Kosa Hotel. Khon Kaen, Thailand.
22. Kunno, R., Ruangviriyachai, C., Danvirutai, P. and Chanthai, S. (2005) Trace analysis of iron, copper, zinc, lead and arsenic in local Thai wines by ICP-AES: An approach on sample preparation between dealcoholization and wet mineralization. Paper presented at the 1st International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. March 22-25, Kosa Hotel. Khon Kaen, Thailand.
23. Chanthai, S., Jirarattanapochai, K. and Sattayasai, N. (1999) Determination of homogentisic acid in plasma and urine by HPLC-UV visible and fluorescence detection. Paper presented at the 1st Hitachi Scholarship Alumni (HAS) Symposium on Science and Technology, Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Chiang Mai, Thailand Oct. 23-25, (in Thai).
24. Chanthai, S., Ogawa, M., Tamiya, T., and Tsuchiya, T. (1995) Thermal Stability of Fish Myoglobins-III. Presented at the Meeting of the Japanese Society of Fisheries Science, Kyoto University, Kyoto, Japan, Sept. 27-30 (in Japanese).
25. Chanthai, S., Ogawa, M., Tamiya, T., and Tsuchiya, T. (1995) Thermal Stability of Fish Myoglobins-II. Presented at the Meeting of the Japanese Society of Fisheries Science, Tokyo University of Fishery, Tokyo, Japan, Apr. 1-5 (in Japanese).
26. Chanthai, S., Ogawa, M., Tamiya, T., and Tsuchiya, T. (1994) Thermal Stability of Fish Myoglobins-I. Presented at the Meeting of the Japanese Society of Fisheries Science, Tokyo University of Fishery, Tokyo, Japan, Apr. 1-5 (in Japanese).
27. Chanthai, S., Wanapat, M., and Wachirapakorn, C. (1988) Rumen ammonia-N and volatile fatty acid concentrations in cattle and buffalo given rice straw based diets. Paper presented at the 26th National animal Science Research Annual Conference, Kasetsart University, Bangkok, Feb. 3-5 (in Thai).
28. Chanthai, S., Wanapat, M., and Wachirapakorn, C. (1987) Rumen ammonia-N and volatile fatty acid concentrations in cattle and buffalo given rice straw based diets. Paper presented at the 7th AAFARR Workshop, held at Chiang Mai Phucome Hotel, Chiang Mai, Thailand, June 2-6 (in English).

การเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (in Abstract book and Conference Proceedings)
29. Suksom, W., Srijaranai, S., Chanthai, S. and Sangkawisit, W. (2006) Sample preparation and analysis of sugars in raw sugar. Poster presented at the 32nd Congress on Science and Technology of Thailand. Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Oct.10-12, Thailand.
30. Panichlertumpai, Bh., Chanthai, S. and Ruangviriyachai, C. (2006) Preconcentration and ultratrace analysis of mercury based on total fluorescence quenching by fluorophotometry. Poster presented at the 32nd Congress on Science and Technology of Thailand. Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Oct.10-12, Thailand.
31. Suebsadsana, M., Priprem, A., Chanthai, S., Ruangviriyachai, C. and Budzikiewicz, H. (2006) Application of pyoverdin II in the detection of lipid peroxidation in milk. Poster presented at the 32nd Congress on Science and Technology of Thailand. Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Oct.10-12, Thailand.
32. Chanakul, N., Kukusamude, C., Chanthai, S. and Ruangviriyachai, C. (2006) Amino acids analysis of Pseudomonas putida siderophore by gas chromatography-mass spectrometry. Poster presented at the 32nd Congress on Science and Technology of Thailand. Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Oct.10-12, Thailand.
33. Wannachai, W., Srijaranai, S., Chanthai, S., Sangkawisit, W. and Suksom, W. (2005) Determination of carboxylic acids in cane juice and raw sugar. Poster presented at the 31st Congress on Science and Technology of Thailand. Oct. 18-20, Technopolis, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand.
34. Saejang, U., Chanthai, S., Sattayasai, N. and Tsuchiya, T. (2005) Extraction and purification of myoglobin from stripped-snake head fish (Ophiocephalus Striatus). Poster presented at the 31st Congress on Science and Technology of Thailand. Oct. 18-20, Technopolis, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand.
35. Saosoong, K., Tongtumma, S., Chanthai, S., Wongphathanakul, W., Bunyarachata, W. and Ruangviriyachai, C. (2005) Production and analysis of pyocyanin from Pseudomonas sp. Poster presented at the 31st Congress on Science and Technology of Thailand. Oct. 18-20, Technopolis, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand.
36. Suebsadsana, M., Chamongkolpradit, W., Tansupo, P., Chanthai, S. and Ruangviriyachai, C. (2005) Isolation, purification and determination of dissociation constant (pKa) of metal-siderophore complexes from Pseudomonas aeruginosa. Poster presented at the 31st Congress on Science and Technology of Thailand. Oct. 18-20, Technopolis, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand.
37. Chanakul, N., Kukusamude, C., Chnathai, S. and Ruangviriyachai, C. (2005) Amino acids analysis of bacterial siderophore by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Poster presented at the 31st Congress on Science and Technology of Thailand. Oct. 18-20, Technopolis, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand.
38. Hongthani, W., Chanthai, S., Bunyarachata, W. and Ruangviriyachai, C. (2005) Analysis of bacterial phenazine from Pseudomonas aeruginosa R’. Poster presented at the 31st Congress on Science and Technology of Thailand. Oct. 18-20, Technopolis, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand.
39. Ruangviriyachai, C., Sutthiparinyanont, S., Priprem, A. and Chanthai, S. (2004) Study on malondialdehyde analysis for determination of iron in plasma in presence of siderophore. Poster presented at the 30th Congress on Science and Technology of Thailand, Impact Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani, Oct. 19-21. (abstract in English).
40. Wanachai, W., Srijaranai, S., Chanthai, S. and Sungkawisit, V. (2004) Analysis of Oligosaccharides and amino acids by ion chromatography. Poster presented at the 30th Congress on Science and Technology of Thailand, Impact Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani, Oct. 19-21. (abstract in English).
41. Hongthani, W., Chanthai, S., Bunyarachata, W. and Ruangviriyachai, C. (2004) Analysis of phenazine produced by Pseudomonas sp. Poster presented at the 30th Congress on Science and Technology of Thailand, Impact Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani, Oct. 19-21. (abstract in English).
42. Kunno, R., Danvirutai, P., Ruangviriyachai, C. and Chanthai, S. (2004) Determination of some mineral contents in locally produced wines from fruits by inductively coupled plasma – atomic emission spectrometry. Poster presented at the second Asian international conference on ecotoxicology and environmental safety, BP Samila beach hotel, Songkla, Thailand, Sept. 26-29. (in English).
43. Suwamart, N., Phuvongpa, N., Danvirutai, P., Srijaranai, S. and Chanthai, S. (2003) Trace analysis of iron, copper, lead and arsenic in locally produced wines and distilled spirits. Poster presented at the 29th Congress on Science and Technology of Thailand, Golden Jubilee Convention Hall, Khon Kaen University, Khon Kaen,Thailand, Oct. 20-22 (abstract in Thai and English).
44. Kongmanklang, C., Chanthai, S. and Mahachai, R. (2003) Removal of zinc (II) by silica gel produced from rice husk. Poster presented at the 29th Congress on Science and Technology of Thailand, Golden Jubilee Convention Hall, Khon Kaen University, Khon Kaen,Thailand, Oct. 20-22 (abstract in Thai and English).
45. Tansupo, P., Ruksakulpiwat, C., Chanthai, S., Pongdontri, P. and Ruangviriyachai, C. (2003) Influence of culture conditions on the production of siderophore by Pseudomonas Aeroginosa. Poster presented at the 29th Congress on Science and Technology of Thailand, Golden Jubilee Convention Hall, Khon Kaen University, Khon Kaen,Thailand, Oct. 20-22 (abstract in Thai and English).
46. Puttapolpitak, S., Chanthai, S., Pongdontri, P. and Ruangviriyachai, C. (2003) Optimization of culture medium on growth and siderophore production from plant disease bacteria. Poster presented at the 29th Congress on Science and Technology of Thailand, Golden Jubilee Convention Hall, Khon Kaen University, Khon Kaen,Thailand, Oct. 20-22 (abstract in Thai and English).
47. Charoentud, T., Ruangviriyachai, C. and Chanthai, S. (2003) Quality analysis of wines based on the composition of carbonyl compounds as a chemical index. Poster presented at the 2nd PERCH annual scientific conference, May 11-14, Jomtien Palm Beach Resort Pattaya, chonburi, Thailand.
48. Uawonggul, N., Ruksakulpiwat, C. and Chanthai, S. (2002) A study on dye-binding interactions of chitosan obtained from the fish scale of Tilapia (Tilapia Nilotica). Poster presented at the 28th Congress on Science and Technology of Thailand, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, Oct. 24-26 (abstract in Thai and English).
49. Pattarith, K., Mahachai, R. and Chanthai, S. (2002) Removal of lead by silica gel produced from kaolin and its immobilized thiol group. Poster presented at the 28th Congress on Science and Technology of Thailand, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, Oct. 24-26 (abstract in Thai and English).
50. Chanthai, S., Songklang, C., Singjam, S. and Danvirutai, P. (2001) Acidity analysis and determination of ethanol and acetic acid contents in wines by gas chromatographic method. Poster presented at the 27th Congress on Science and Technology of Thailand, Lee Gardens Plaza Hotel, Hat Yai, Songkla, Thailand, Oct. 16-18 (abstract in Thai and English).
51. Wongphatthanagul, W., Chanthai, S., Hengrassame, S. and Pongpinyo, P. (2001) Immobilization of DETA-silane with silica gel as bonded stationary phase for gas chromatographic technique. Poster presented at the 27th Congress on Science and Technology of Thailand, Lee Gardens Plaza Hotel, Hat Yai, Songkla, Thailand, Oct. 16-18 (abstract in Thai and English).
52. Wongphatthanagul, W., Chanthai, S., Hengrassame, S. and Pongpinyo, P. (2001) Immobilization of DETA-silane with silica gel as bonded stationary phase for solid phase extraction. Poster presented at the 27th Congress on Science and Technology of Thailand, Lee Gardens Plaza Hotel, Hat Yai, Songkla, Thailand, Oct. 16-18 (abstract in Thai and English).
53. Ruangviriyachai, C., Chanthai, S., Putchon, Y. and Sriuttha, M. (2001) The study on complexation of siderophore and chromium (VI) ion by visible spectrophotometry, spectrofluorophotometry and HPLC. Poster presented at the 27th Congress on Science and Technology of Thailand, Lee Gardens Plaza Hotel, Hat Yai, Songkla, Thailand, Oct. 16-18 (abstract in Thai and English).
54. Chanthai, S. (2000) Thermal analysis of some organic compounds and hydrated inorganic salts by differential scanning calorimetric technique. Poster presented at the 26th Congress on Science and Technology of Thailand, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, Oct. 18-20 (abstract in Thai and English).
55. Chanthai, S., Nangtarach, S., Mool-a-mart, S., Nantachai, K. and Danvirutai, P. (1999) Determination of alcohols and other volatiles in mango and grape wines by gas chromatography. Poster presented at the 25th Congress on Science and Technology of Thailand, Amarin Lagoon Hotel, Pitsanulok, Thailand, Oct. 20-22 (abstract in Thai).
56. Wanapat, M., Wachirapakorn, C., Chanthai, S., and Sommart, K. (1992) Utilization of cassava leaf (Manihot esculenta, Crantz) in concentrate mixture for swamp buffaloes. Paper presented at the final coordination meeting on “The Development of Feeding Strategies for Improving Ruminant Productivity in Areas of Fluctuating Nutrient Supply through the Use of Nuclear and Related Techniques” Vienna, Austria. 30 Mar.-3 Apr.
57. Wanapat, M., Wachirapakorn, C., Chanthai, S., Wattanachant, C., Thawinprawat, S., Toburan, W., Wongsrikeow, W., and Sombatchaisak, P. (1992) A study on feeding system of beef cattle for small-holder farmer at village level. Paper presented at the 30th Kasetsart University Annual Conference, Kasetsart University, Bangkok. 29 Jan.-1 Feb. (in Thai).
58. Sommart K., Wanapat, M., Wachirapakorn, C., Chanthai, S., and Toburan, W. (1991) Degradability of organic matter of various energy sources in the rumen of Brahman Crossbred and swamp buffalo. Paper presented at the 29th Kasetsart University Annual Conference, Kasetsart University, Bangkok, Feb. 4-7 (in Thai).
59. Chanthai, S., Sia-Lai, B., Kittiapiboon, P. and Wannapat, M. (1991) Determination of Volatile Fatty Acids in Blood Plasma by Gas Chromatography. Poster presented at the 17th Congress on Science and Technology of Thailand, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, Oct. 24-26 (abstract in Thai).
60. Wattanachant, C., Wanapat, M., Sarangbin, S., Chanthai, S., and Wachirapakorn, C. (1989) A comparative study on rumen cellulolytic bacteria in swamp buffaloes (Bubalus bubalis) and cattle (Bos indicus). Paper presented at the International Conference on Application of Biotechnology to Livestock in Developing Countries, University of Edinburgh, Scottland, U.K., Sept. 4-8.
61. Wanapat, M., Wachirapakorn, C., and Chanthai, S. (1989) Effect of roughage and concentrate ratio in swamp buffalo rations. Paper presented at the 1st Research Coordination Meeting on “The Development of Feeding Strategies for Improving Ruminant Productivity in Areas of Fluctuating Nutrient Supply Through the Use of Nuclear and Related Techniques”. Vienna International Center, Vienna, Austria, Mar. 13-17.
62. Wanapat, M., Uriyapongson, S., Chanthai, S., Wachirapakorn, C., and Thammasaeng, K. (1989) The utilization of dried cassava leaves and urea-treated rice straw for draft swamp buffaloes during the dry season at village level. In : The Animal Science Research, the 27th Annual Conference, Kasetsart University, Bangkok, Jan. 31- Feb. 3 (in Thai).
63. Wanapat, M., Sarawish, S. and Chanthai, S. (1988) Ruminal NH3-N and VFA production in cattle (Bos indicus) when supplemented with Leucaena Leucocephala in rice straw based diets. Paper presented at the VI World Conference on Animal Production, held in Finlandia, Helsinki, Finland. June 27- July 1.
64. Wanapat, M., Chanthai, S., Sungkeow, A., Praserdsuk, S. and Toburan, W. (1988) Study on ruminal ammonia-N and volatile fatty acids in three cattle breeds when feed on Brachearia Decumbens cv. Signal. Paper presented at the 26th National animal Science Research Annual Conference, Kasetsart University, Bangkok, Feb. 3-5 (in Thai).
65. Liawruangrath, S. and Chanthai, S. (1986) Determination of Some Steroid Hormones in Oral Contraceptive Tablets by High Performance Liquid Chromatography. Poster presented at the 12th Conference on Science and Technology of Thailand, Srinakharinwirot University, Prasarnmit, Bangkok, Thailand, Oct. 20-22 (abstract in Thai).
66. Wanapat, M., Wanapat, S., and Chanthai, S. (1984) Variation in the chemical composition and in vitro digestibility of water hyacinth. Paper presented at the 22nd National Animal Science Annual Conference, Kasetsart University, Bangkok, Jan. 30-31 (in Thai).
67. Wanapat, M., Praserdsuk, S. and Chanthai, S. (1983) Effects of ensiling of rice straw with urea and supplementing with dried cassava leaves on digestion by water buffaloes. Proc. 5th World Conference on Animal Production VII. (397-398), Japanese Soc. Zootech. Sci., Japan.
68. Wanapat, M., Praserdsuk, S., Chanthai, S. and Sivapraphagon, A. (1982) Effects on rice straw utilization of treatment with ammonia released from urea and/or supplementation with cassava chips. In: The Utilization of Fibrous Agricultural Residues as Animal Feeds, P.T. Doyle., School of Agriculture and Forestry, University of Melbourne, Parkville, Victoria, Australia.
 
   
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต. ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร 043-009700 ต่อ 12371 Fax: 043-202373
ออกแบบและพัฒนาโดย กิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์